ko su 4 jahača?

Ko su četvorica jahača apokalipse?

Četiri jahača apokalipse prikazani su u Bibliji:
Otkrivenje 6:1-8. Četvoro jahača predstavljaju simbolično objašnjenje različitih događaja koji
će se desiti nagoveštavajući smak sveta.

Prvi jahač apokalipse spominje se u Otkrivenju 6:2: “I videh, i gle, konj beo, i onaj što seđaše na njemu imaše strelu, i dade mu se venac, i izađe pobeđujući i da pobedi.”
Prvi jahač verovatno se povezuje sa Antihristom, kome će biti dat autoritet i koji će pokoriti svakog koji mu se bude suprotstavljao. Antihrist je lažni imitator istinitog Gospoda Isusa Hrista, koji će se takođe vratiti na belom konju: Otkrivenje 19:11-16

Drugi jahač apokalipse pojavljuje se u Otkrivenju 6:4: “I izađe drugi konj, riđ, i onome što seđaše na njemu, dade mu se da uzme mir sa zemlje i da ubija jedan drugoga, i dade mu se mač velik''.
Drugi jahač povezuje se sa ratnim sukobima koje će nagovestiti kraj sveta.

Treći jahač opisan je u Otkrivenju 6:5-6 : “… I kad otvori treći pečat, čuh treće živo stvorenje gde govori: Dođi! I videh, i gle, konj vran, i onaj što seđaše na njemu imaše merila u ruci svojoj. I čuh kako glas između četiri živa stvorenja gde govori: Litra pšenice za dinar, i tri litre ječma za dinar; a ulju i vinu nemoj škoditi!" Treći jahač predstavlja veliku glad koja je posledica rata drugog jahača.

Četvrti jahač pominje se u Otkrivenju 6:8: “I videh, i gle, konj bled, i onome što seđaše na njemu beše ime smrt, i ad iđaše za njim, i dade mu se vlast nad četvrtinom zemlje, da ubija mačem, glađu, kugom i zverinjem zemaljskim."

Četvrti jahač apokalipse doneće ratove, glad, kugu i bolesti. Ono što je zaista neverovatno, je da su četvoro jahača samo “prethodnici” još strašnijih presuda i mukama koje dolaze kasnije. Četvrti jahač simbolizuje smrt i uništenje. Izgleda da je on kombinacija svih prethodnih jahača.