ljubi Gospoda Boga

Ljubi Gospoda Boga

Ako je sav smisao života ljubiti Gospoda svog Boga svim svojim srcem, dušom, umom i snagom, onda je očigledno da svaka doktrina vredna poznavanja mora biti u nekakvom odnosu sa tim najvišim ciljem da upoznamo i ljubimo Boga svim svojim bićem.  

„Ljubi Gospoda Boga svog svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim i svom snagom svojom. Ovo je prva zapovest“.

Marko 12:30

Tama pogrešnih zamisli o Bogu obavija ovaj svet. Svet je na ivici pada u katastrofalnu nepravdu i  ne moral! Dete, a gde će ti duša?

Tama pogrešnih zamisli o Bogu obavija ovaj svet. Svet je na ivici pada u katastrofalnu nepravdu i ne moral! Dete, a gde će ti duša?

Većina hrišćana koji dobro poznaju Bibliju je ubeđena da živimo u poslednjim danima – a ne decenijama!

Većina hrišćana isto tako misli da dok se približavamo poslednjoj velikoj krizi da treba da se prema njoj odnosimo tako da budemo ugodni Bogu i da svojim svedočanstvo koje iznosimo pred svetom bude ispravno, u skladu sa Božjim namerama.

Šta je pravi problem sa svetom?
Tama pogrešnih zamisli o Bogu obavija ovaj svet. Ljudi više ne poznaju pravi Božji karakter. Oni su ga pogrešno shvatili i pogrešno protumačili.
Upravo u to vreme treba da se objavi božanska poruka, poruka koja prosvetljuje svojim uticajem, poruka koja ima spasonosnu moć. Istinu o Božjem karakteru treba objaviti. Tamu ovoga sveta treba da rastera svetlost Njegove slave, svetlost Njegove dobrote, milosti i istine.

POZNAVANJE BOGA 
Biblijski citat: Jeremija 31:34

"I neće više učiti prijatelj prijatelja ni brat brata govoreći: poznajte Gospoda; jer će me znati svi od maloga do velikoga, govori Gospod; jer ću im oprostiti bezakonja njihova, i greha njihovih neću više pominjati". Jeremija 31:34

U ovom stihu nalazimo predivan izraz odnosa koji Bog želi da ima sa svakim ljudskim bićem. Bog obećava da će doći dan kada će gresi i nedela Njegovog naroda biti očišćeni i potpuno zaboravljeni. U taj dan ljudi neće zavisiti od drugih da dolaze Bogu u njihovo ime.

Sveštenik - Pastor neće imati odnos sa Bogom koji je nedostupan običnim ljudima. Sav Božji narod – svako pojedinačno – poznaće Ga.
Naglasak u ovom stihu je na ideji da svaka osoba može i treba da ima odnos s Bogom u kome postoji lična bliskost i interakcija. To je Božja žarka želja i volja za Njegov narod, jer nas On ljubi i spasava kao POJEDINCE i Poimenično, a ne kao, nacije, bogate i siromašne, grupe ili crkve.

Koja je Božja velika želja za ceo svet?
Biblijski citat: Isaija 11:9; 4.Mojsije 14:21. Spasitelj čezne da otkrije svoju milost prema svetu i da ga prožme svojim karakterom.
On je Njegovo otkupljeno vlasništvo i želi da ljude učini slobodnima, čistima i svetima. Iako Sotona nastoji da spreči ovu nameru, ipak će se krvlju prolivenom za svet izvojevati mnoge pobede koje će doneti slavu Bogu i Jagnjetu. Isus Hristos neće biti zadovoljan sve dok pobeda ne bude potpuna i dok ne vidi »trud duše svoje i nasiti se«. Isaija 53:11

Svi narodi na Zemlji treba da čuju Evanđelje o Njegovoj milosti.
Neće svi primiti Njegovu milost; ali
»seme će njihovo služiti Njemu. Kazivaće se za Gospoda rodu potonjemu.« Psalam 22:30
»A carstvo i vlast i veličanstvo carsko pod svim nebom daće se narodu svetaca Višnjega«, jer »će zemlja biti puna poznanja Gospodnjega kao more vode što je puno.« »I bojaće se imena Gospodnjega sa zapada i slave njegove sa istoka sunčanoga.« Danilo 7:27; Isaija 11:9; 59:19

STRAH BOŽJI

Početak je mudrosti strah Gospodnji, i znanje je svetih stvari razum. Priče 9:10
… Život Avrama, Božjeg prijatelja, obeležavalo je strogo držanje reči Gospodnje. On je negovao kućnu religiju. Njegov dom bio je prožet strahom Gospodnjim.
On je bio sveštenik u svom domu. Na svoju porodicu gledao je kao na sveti zalog. Njegov dom brojao je više od hiljadu duša i on ih je sve, roditelje i decu, upućivao na božansku Suverenost. Nije trpeo nikakav roditeljski pritisak s jedne strane, niti dečiju neposlušnost s druge strane. Kombinovanim uticajem ljubavi i pravde vladao je svojim domom u strahu Božjem, i Gospod je posvedočio za njegovu vernost.

Kakav će biti plod zdravog straha Božjeg? 2.Korinćanima 7:1; Efescima 5:21
Sve sposobnosti koje ljudi poseduju, bilo umne, duševne ili telesne, date su im od Boga da bi ih tako upotrebili da dosegnu najviši mogući stepen izvrsnosti. Ali to ne može biti sebičan i isključiv razvoj, jer karakter Boga, kome treba da se upodobimo, jeste dobročinstvo i ljubav. Svaki talenat, svaka osobina koju nam je Tvorac podario treba da bude upotrebljena Njemu na slavu i za uzdizanje naših bližnjih. I u tom uzdizanju ona nalazi svoju najčistiju, najplemenitiju i najsrećniju upotrebu.

Šta moramo biti odlučni da činimo dok idemo u susret poslednjoj velikoj krizi? Otkrivenje 14:7
Verski i sekularni svet danas ima mnoge svoje heroje kojima se divi i prema kojima gaji strahopoštovanje. Ti ljudi se smatraju velikima u svetu i njihovo ime se visoko vrednuje i poštuje. Kad god papa ili predsednik Sjedinjenih Država, ili čak neko od poznatih sportista da neki komentar o nečem, u javnim glasilima se pravi velika pompa od njegovih reči i ljudi komentarišu te izjave i njihove implikacije danima posle toga.
Oni koji su verni Bogu biće naučeni za vreme krize da se boje samo Boga. Ne u smislu da nemaju poštovanja prema svetovnim vođama i vladarima, već u smislu da prepoznaju da je samo Bog mudar i da se Njegov put mora poštivati iznad svih. “Strah” od onih koji se smatraju velikima i koji primaju počasti od sveta je ključni faktor koji će dovesti do toga da skoro sav svet primi žig zverin. Ljudi će odbiti da veruju da žig zveri može biti nešto zlo, jer će ga uspostaviti njihove popularne vođe, kojima su navikli da veruju i da ih slušaju, čak i iznad reči Božje.

KLJUČNA MISAO: Da li tako poštujem Boga da je Njegova reč uvek ono što određuje kako se ponašam?