strah me je

Objašnjenje o poreklu straha

BIBLIJA GOVORI O DVE VRSTE STRAHA

Prva vrsta je strahopoštovanje prema Bogu Stvoritelju, ovo je preporuka Gospoda Isusa Hrista korisna je i donosi blagoslove. Zašto?

Druga vrsta straha je vrlo opasano i štetno oružije Sotone, ali uz Božiju pomoć možemo ga uspešno nadvladati i potpuno odkloniti. Kako?

Napomena:
U prvom delu - objašnjenja o "Bibliji i strahopoštvanju Boga", možda će se u trenutku nekom učiniti da odstupam od teme, ali ne. Ovo objašnjenje je nužno, da bih se došlo do duhovnog oslobođenja od ropstva strahu. Važno je strpljenje i uporna želja da se oslobodiš straha. Neka vas Gospod Bog blagoslovi pri čitanju teksta.

PRVA VRSTA STRAHA KOD LJUDI JE STRAH GOSPODNJI 

Prvi greh, strah i prokletstvo i prvo odricanje 1.Mojsijeva Glava 3

Važno je pre svega reći: Gospod Bog stvoritelj se ne raspravlja sa ljudskim rodom. On Svedoči istinu. Takođe cilj Biblije nije da dokazuje Božiju egzistenciju, već polazi od činjenice da Bog jeste Bog. Da On postoji. Biblija kaže da je Božije znanje univerzalno i razotkriva da je svaki čovek ipak na izvestan način svestan Božijeg postojanja i delovanja. Da se Njegova večna moć i božanstvo jasno vidi, zato čovek nema izgovora -  svest svedoči čoveku da ima Boga.

Ova vrsta respekta ne znači da je neophodno bojati se nečega
Umesto toga, to je željeno strahopoštovanje prema Bogu: Divljenje pred Njegovom ljubavlju silom i slavom.
Drugim rečima, strah Gospodnji potpuno je priznanje svega što Bog jeste, što dolazi kroz poznavanje Njega i Njegovih osobina.
Da su Adam i Eva koristili i držali se strahopoštovanja kao zaštitu u Edemskom vrtu, Sotona ih nebih prevario!

Strahopoštovanje Gospodnje sa sobom donosi mnogo blagoslova i koristi.
Usporedi, samo "normalno" dečije strahopoštovanje prema roditeljima. Da li je to strah koji uništava čoveka? Nije.

Biblija kaže:To je početak mudrosti i vodi ka dobrom razumijevanju međusobnog poverenja, sigurnosti i odgovornosti: 
"
Početak je mudrosti strahopoštovanje Gospodnjie dobra su razuma svi koji ih prihvate" Psalam 111:10 
"strah Gospodnji vodi u život, odmor, mir i zadovoljstvo" Priče Solomunove 19:23;
"To je izvor života" Priče 14:26-27 i pruža nam sigurnost i zaklon izvršavaju".  Amin.

Dakle, razumljivo je da se strahopoštovanje Gospodnje treba održavati u našem razumu i u srcu, kao ljubav - kao važan kompas u izgubljenom prostoru - uputstvo za blagosloven zdrav i sigurniji život. Ko bih to bolje isplanirao za nas od našeg savršenog Boga Stvoritelja Isusa Hrista? I ako je čovek kroz greh izgubio večni život. Bog ima plan kako će spasiti čoveka!

Bog je izvor ljubavi! On ima plan kako će spasiti čoveka!

Apostol Jovan je rekao: Jovan 3:16-17 "Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Jer Bog ne posla Sina svog na svet da sudi svetu, nego da se svet spase kroza Nj." Bog je Ljubav! Bog je iz ljubavi stvorio čoveka na svoju sliku u duhovnom viđenju sličnom sebi. "Na Svoju sliku stvori ih". Adama i Evu - ne kao robote. 1.Mojsijeva Glava 3
Sve što je Gospod Bog stvorio na zemlji poverio je na uživanje Adamu i Evi, u nekom smislu bili su Slava Božija, čovek je kruna Božijeg stvaralaštva! Deca Božija. Bog se brine za svoju decu! On želi sve da zna o svom detetu, On  čuva i podržava svoju decu, i ako to ljudi i nisu svesni.

Uz sve lepote i dobra Bog je čoveku darivao "slobodnu volju" odlučivanja i planiranja. I tada, kao i danas Stvoritelj je informisao Adama i Evu, odakle dolazi i vreba opasnost, i kakve su posledice ako se usude da ipak ne poslušaju Božiji savet i otvoreno se suprostave Bogu.

Kazao im je: da će umreti, toga časa, ako se usude da jedu sa drveta smrti. U početku su to držali za Svetost! Ali, Sotona je ipak nažalost uspeo da prevari Evu, a Eva Adama! Uzmi sebi za primer: Ako ti struka kaže: Vidi i pročitaj - u ovoj flašici je označen "Smrtonosni otrov". A ako se čovek ne drži uputstva i popije taj otrov - umreće!

Pitanje: Da li ćeš okriviti stručnu osobu što ti je pokazao uputstvo i upozorio da je otrov smrtonosan, ili onoga, što struki iz radoznalosti nije poverovao? Tako isto i Bog ne snosi krivicu što je zli Sotona uspeo da prevari Adama i Evu.

Time su se oni - lično dobrovoljno stavili na stranu Sotone, a suprostavili Bogu.
Moramo napomenuti, da im je Sotona bacio mamac, rekao im je: Ako budu jeli od tog drveta (jabuke) da će i oni postati svemoćni kao njihov Stvoritelj - Plus: ako jedu od toga drveta, da neće umreti, da to što im je Stvoritelj rekao nije istina! Što je Eva posle dužeg ubeđivanja i poverovala, i nije odolela toj čežnji, te je zagrizla jabuku i jela, a onda je otišla i dala Adamu, da i on proba - prenela mu šta joj je zmija rekla - Tu su pali i izgubili slavu Božiju! Eto, nedostajalo im je "to" nužno strahopoštovanje prema Bogu Stvoritelju, daraodavca života.

Biblija kaže: Kada je Gospod Bog posle pada u greh sišao i prozvao Adama: "Adame gde si"? Adam se sakrio, i viče iz žbuna: Evo nas, goli smo - Stid nas je! 
Pita Bog: Kako znaš da ste golii? Da nisi jeo sa onog zabranjenog drveta i...?"
U tom momentu u Adamu se rodio strah, javila se lična "savest" i optužuje ga! Adam se pre radovao Božijem dolasku, stalno ga je pominjao i prizivao, sada od stida beži i skriva se od Načelnika života. 

ČOVEČIJA SAVEST JE BOŽIJI ALARM
Alarm ugrađen u duši, u umu čoveka, Savest je i Sudija koji progoni počinitelja greha i nepravdu - ne samo za života, već svu večnost, ako se greha i nepravde ne rešimo za života kroz pokajanje i priznavanje Gospoda Isusa Hrista za ličnog Spasitelja. Savest će i vaskrslog čoveka večno proganjati i mučiti u Paklu zbog počinjenih greha i nepravdi - Znači, SAVEST je besmrtna.
Ostaje nada, da će čovek ipak imati sluh prema Bogu i odati mu strahopoštovanje, ali i zbog žrtve kojim je Bog dao svoga Jedinorođnog Sina radi spasenja čovečanstva od gnjeva i kazne Božije - protiv greha.

Bog je pravedan - Greh nema mesta pred licem Božijem! 
"Jer svi sagrešiše i izgubili slavu Božiju". Rimljanima 3:23 Plata za greh je smrt!

Ipak Bog ima plan da spasi čoveka
"Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni". Jovan 3:16
"Zato primajte jedan drugog kao što i Hristos primi vas na slavu Božiju". Rimljanima 15:7

Ipak zli Sotona ne odustaje, on i dalje laže, ubija, progoni i plaši narode, on napada SAVEST ljudi. Kao argumente im prikazuje počinjene grehe i ne pravde, s njima bombarduje, optužuje i bičuje ljude, to u dužem periodu može da prouzrokuje baš ozbiljan strah, tegobu i progon i bespomoćje, postepeno prelazi u akutno stanje duševne bolesti, poznate kao Ankcioznost i druge tegobe, ta stradanja prouzrokuju i vrlo često udružene druge bolesti.

Ali za muškarce i žene koji se uzdaju i iskreno poveruju u Gospoda Isusa Hrista On ohrabruje i kaže:
"A kad ču Isus, reče: Ova bolest nije na smrt, nego na slavu Božiju, da se proslavi Sin Božji s nje. Jovan 11:4 
Bog i danas leči sve bolesti! Oslobađa ljude od svih strahova! Na stotine hiljada muškaraca i žena su širom sveta oslobođeni i izlečeni kroz Dejstvo Božijeg oslobađanja u imenu Gospoda Isusa Hrista - To se dešava svakodnevno - To je obećanje iz Svetog Pisma! Vidi Evanđelje po Marku 16:15-20.

Gospod Isus Hristos je iskren prijatelj svoga naroda, sebe je dao na Krst, u mesto nas, sve je učinio da bih omogućio naše spasenje. Na nama je da mu odamo strahopoštovanje i da Ga priznamo za svog ličnog Spasitelja i Gospoda. Amin.

Korisni linkovi ispod na kraju - Druge teme

DRUGA VRSTA STRAHA JE SOTONSKA ILUZIJA

O toj vrsti (Iluzije) straha i progona - Biblija kaže: To je „duh strepnje i bojažljivosti“ koji se spominje u 2.Timoteju 1:7 „Zaista, Bog nam nije dao duh strepnje ni straha, već duh snage ljubavi i trezvenosti.“
Znači: Biblija kaže da strah ne dolazi od Gospoda Boga!

Pa, odakle dolazi? Sotona proizvodi iluziju u umu čoveka, a um čovečiji pretvara iluziju u gotov proizvod (i formu tj.) Strah. A Strah onada obuzima kontrolu celog tela, duha i duše, pa i sva čula čoveka!

Biblija kaže da ovaj užas umne patnje omogućavaju čovekovi ne ispoveđni i ne oprošteni gresi i nepravde - lični - ili genetski nasleđeni od svojih bližnjih.

Primer: Abortus - čedomorje; prokletstva i ubistva u ratu ili miru; vračke - gatanja; traženje pomoći od spiritista; sva prokletstva u nazad do četvrtog kolena; ali i ostali socijalni neuređeni odnosi i doživlajaji u krugu porodice i društva.
Najčešći uzroci i posledica straha potiču u porodici. To su: stres, nedostatak ljubavi, nedostatak vremena, zapostavljanje, omalovažavanje i svađe.
Ovo su sve alati zlog Sotone koje neprestalno koristi da bih uništio porodicu, jer mrzi Božiji lik. Seti se: "Jer stvori Bog čoveka na svoju sliku!"

Bog je iz ljubavi stvorio čoveka! Bog želi da čovek živi čisto i bez greha! Greh ubija i uništava dušu čovečiju i rastavljaga za uvek od svog Stvoritelja. Zbog toga, od BOGA stvorena čovečija SAVEST ustaje protiv čoveka! Postaje čoveku najveći neprijatelj! Optužitelj i progonitelj!

Savest je svedok očevidac počinjenih greha i nepravdi. Savest je ogledalo čovečije duše; pokazuje njegove grehe i nepravde, opominje čoveka, poziva ga na pokajanje i opraštanje greha, koriguje njegove puteve i planove, usmerava ga prema Carstvu Božijem.

Ako čovek ogluvi na proziv svoje savesti
Sotona će sve čovekove skrivene grehe, nepravde i promašaje priložiti pred javnost kao argumentovani dokaz nečistoće - kada to može najjače da zaboli, i kada se najmanje nadaš. To zli priprema lukavo i planski - da bi što grđe osramotio i uništio, posvađao čoveka sa Bogom. Sotuna neće odustati, s optužbama dotičnog čoveka, dok ga nedovede do ludila!
A onda kada to ostvari, ima nad čovekom totalnu kontrolu! Pravi od njega javnu budalu, što god mu predstavi ili predloži da uradi - grešan čovek nesvesno (misleći) da je svesno - prihvaća i izvršava. Na žalost tu se mogu, i dešavaju se kuršlusi, užasne i strašne posledice! Čak i ubistva, samoubistva na naj svirepije bestialne načine! Zli stvarno čini sve da čoveka odvoji od Gospoda Boga Isusa Hrista, a to može samo ako mu se čovek pridruži i prihvati njegiva pravila igre.

Kako sprečiti najgore?
Osim sveštenstva dušabiržnika, sve je više iz struke poznatih psihijatra i psihologa koji tvrde da bi mogli da od ankcioznosti, depresije, fobie, šisofrenie i drugih bolesti potpuno izleče - a ne samo zaleče - 50% do 80% pacijenata kada bi ovi hteli i mogli da ispovede svoje grehe i prime oproštenje.

Razumeš li ovu biblijsku revolucionarnu proklamaciju, psihijatrije i slične instiucije bih bile prazne. Mnogi ljudi koji svoje vreme mesecima i godina provode u bolnicama i sanatorima - sada bili bih zdravi, uspešni i produktivni i ostvarili sebe u braku i porodici - uživali sa svojim bližnjima. Ovo je neoboriva istina! Amin.

Ispovedanje greha je sastavni deo života i nasušna potreba jednog čoveka.
I kao hrišćanin (verujući) ljudi grešimo, zato nam je potrebno uvek iznova ispovedanje svojih greha i slušanje o Božijoj bezuslovnoj ljubavi i opraštanju, koja još uvek traje za sve ljude ovoga sveta!

Uveren sam da Božija ljubav ima već spreman odgovor i rešenje za svaku životnu situaciju - pa i za vašu. Bog vas voli! Sa vašim životom ima divan plan.

Protiv straha bez Boga
Čovek koji ne pozna Gospoda Isusa Hrista pokušava svojim razrađenim mehanizmima da se odbrani od straha koji ga trenutno muči, ili možda trenutno sad - doživljava isti strah - jer iluziono se nalazi u sledećem danu - već ga napastuje spolja i iznutra - znaci toga mogu biti: nedostatak vazduha, osećaji gušenja, ili ubrzano disanje, preznojavanje dlanova, devijacije delova tela, devijacija usana i jezika, ispadi iz poljnog vida, jake glavobolja, halucinacije sebe spolja i iznutra - sebe vidi kao zmiju, žabu, zmaja ili drugo - Što je samo iluzioni proizvod.
Osoba sebe takođe vidi pod stalnom pretnjom, ili za sigurnim potecijalnim ciljem neprijatnih izliva i progona ... a šta ako se desi...? Šta ako me uhvati baš u vozu - voz ne može da stane - kako do Hitne pomoći? Dok se vodi ovaj unutrašnji rat, ista osoba spolja može da izgleda samouvereno, ali to je samo razrađen refleks, i samo emocija koja predstavlja trenutnu reakciju na njen um.

To je takođe samo poruka koju osoba sama od sebe prima. Kakva je to poruka što u tom trenutku osoba prima?
Prima lažnu poruku zlog duha - samostvorenu u umu dotične osobe - da se nalazi u opasnosti. A koju poruku koristi ova neprekidna impulsivna verzija?
STRAH -
Naravno strah nije stvaran. On je ILUZIJA. Ali ga "zli duh" kao samoproizvod dotične osobe koristi, da angažuje stvarnu iluzionu predstavu kroz nju i za nju - kroz koju zli ispoljava svoju iluzionu manifestaciju celog sadržaja, ne samo za dotičnu osobu, već i za prisutne. To može biti vizuelno vrlo neprijato, a nekada i grčevito i bolno.

Strah je vrlo blizak ludilu. Sotona taj napitak pretežno servira religioznim ranjivim srcima ispunjenim sumnjom i ne sigurnosti, pomalo na momenat izgubljenim osobama, ali i totalnim nevernicima - onima koji žive život bez vere u Boga.

Sotona ima mnogo izvora sa kojim opija umove
Strah od gubitka, strah od neuspeha, strah od povreda, strah od ponavljanja ružne prošlosti; a svi ti strahovi zajedno predstavljaju znak lične sebičnosti o smrtnog straha. Taj strah smrti, uništenja i propasti iluziono uvek - tu čuči iza vrata. Strah od smrti utiče i kontroliše svaku poru i aspekt života dotičene osobe. Jedan od glavnih predznakova je često, ali gotovo uvek, ta dotična osoba teško; u glavnom ne može prihvatiti da nije u pravu. Sve će u njenom umu braniti tu tezu! Ja sam u pravu.

Nebiti u pravu za nju negde u umu duboko deponovano znači umreti, uništenje ili ne postojati više - iza toga se skriva (ne zdravi ego - a to seme je ubacio zli duh). Zbog toga su u svetu vođeni veliki ratovi, uništena bezbrojna  prijateljstva i brakovi. Zli Sotona želi da tu dotičnu osobu potpuno izolira, i neće se okanuti od te namere do god to neostvari!

Oslobođenje daruje Gospod Isus Hristos! POZIV
Ako više ne želite da vam zli Sotona stvara bol - vama i drugima oko vas, ako više ne želite da poistovećavate zaostali bol iz prošlosti koji još uvek živi u vama, onda nemojte da dozvolite sebi, ni zlom duhu da vas upotrebljava da sa njim u partnerstvu proizvodite više iluzija, barem ne više nego što je potrebno za bavljenje praktičnim aspektima vašeg života.

Kako prestati sa proizvođenjem Iluzija? 
Neka Sadašnji trenutak postane Božiji centar interesa u vašem životu.
Dok ste ranije boravili u budućem vremenu i samo nakratko posećivali Sadašnji trenutak, sada uz Božiju pomoć i vođstvo savite sebi gnezdo u sadašnjem trenutku, a samo na kratko uz prisutnost Gospoda Isusa Hrista u molitvama posećujte prošlost i budućnost. Ne zaboravite: uvek recite
„Isus je Gospod mog života“ Ja sam dete Božije! Amin

Ti isto sada možeš biti spašen-a Ako osećaš da ti srce to želi, onda je to Sveti Duh koji te potstiče da svoj život od sada predaš pod Božiju upravu i vođstvo. Ova molitva ti može biti od koristi, da je ti tvojim rečima srca izgovoriš Bogu - u ime Gospoda Isusa Hrista.

MOLITVA
„Bože, znam da sam zgrešio-la protiv tebe i da zaslužujem da budem kažnjen-a. Ali Gospod Isus Hrist je preuzeo kaznu koju ja zaslužujem, te mi verom u Njega može biti oprošteno. Ja se okrećem od svojih greha i pouzdam se u Tebe za svoje spasenje. Hvala ti za Tvoju predivnu blagodat i oproštenje – dar večnog života! Amin!“

Vrlo je važno navesti da mnogi nazovi iscelitelji i mediatori skriveno posredstvom Sotone i zlih duhova primenjuju svoju praksu iscelenja na ljudima u tegobama, tobož da su od boga, a ne kažu da je njihov bog Sotona.

Ne dozvoli
te obmane jer će ti biti još mnogo gore! Prividno u početku može demon da ti simulira iscelenje, ali samo kratko, zatim se vraćaju još strašnije tegobe, i zavisnost za njima.

POČETAK DUHOVNE MUDROSTI

Početak je mudrosti strah Gospodnji, i znanje je svetih stvari razum. Priče 9:10
… Život Avrama, Božjeg prijatelja, obeležavalo je strogo držanje reči Gospodnje. On je negovao kućnu pobožnost - verom. Njegov dom bio je prožet strahopoštovanjem Gospodnjim. On je bio sveštenik u svom domu.
Na svoju porodicu gledao je kao na sveti zalog. Njegov dom brojao je više od hiljadu duša i on ih je sve, roditelje i decu, upućivao na božansku Suverenost. Nije trpeo nikakav roditeljski pritisak s jedne strane, niti dečiju neposlušnost s druge strane. Kombinovanim uticajem ljubavi i pravde vladao je svojim domom u strahu Božjem, i Gospod je posvedočio za njegovu vernost.

Kakav će biti plod zdravog straha Božjeg? 2.Korinćanima 7:1; Efescima 5:21
Sve sposobnosti koje ljudi poseduju, bilo umne, duševne ili telesne, date su im od Boga da bi ih tako upotrebili da dosegnu najviši mogući stepen izvrsnosti.
Ali to ne može biti sebičan i isključiv razvoj, jer karakter Boga, kome treba da se upodobimo, jeste dobročinstvo i ljubav. Svaki talenat, svaka osobina koju nam je Tvorac podario treba da bude upotrebljena Njemu na slavu i za uzdizanje naših bližnjih. I u tom uzdizanju ona nalazi svoju najčistiju, najplemenitiju i najsrećniju upotrebu.

Šta moramo biti odlučni da činimo dok idemo u susret poslednjoj velikoj krizi? Otkrivenje 14:7 Verski i sekularni svet danas ima mnoge svoje heroje kojima se divi i prema kojima gaji strahopoštovanje. Ti ljudi se smatraju velikima u svetu i njihovo ime se visoko vrednuje i poštuje. Kad god Papa ili predsednik Sjedinjenih Država, ili čak neko od poznatih sportista da neki komentar o nečem, u javnim glasilima se pravi velika pompa od njegovih reči i ljudi komentarišu te izjave i njihove implikacije danima posle toga.

Oni koji su verni Bogu biće naučeni za vreme krize da se boje samo Boga. Ne u smislu da nemaju poštovanja prema svetovnim vođama i vladarima, već u smislu da prepoznaju da je samo Bog mudar i da se Njegov put mora poštivati iznad svih. “Strah” od onih koji se smatraju velikima i koji primaju počasti od sveta je ključni faktor koji će dovesti do toga da skoro sav svet primi žig zverin.
Ljudi će odbiti da veruju da žig zveri može biti nešto zlo, jer će ga uspostaviti njihove popularne vođe, kojima su navikli da veruju i da ih slušaju, čak i iznad reči Božje.

KLJUČNA MISAO: Da li tako poštujem Boga da je Njegova reč uvek ono što određuje kako se ponašam?

Više o temi:
Korisni linkovi za oslobođenje protiv straha: Ljubi Gospoda Boga;  Molitva;  Kako da oprostim;  Ispovest;  Abortus;