rat anđela na nebu

Rat anđela na nebu

Da li rat na nebu opisuje Sotonin pad ili borbu anđela u poslednjim vremenima?

Poslednja velika anđeoska bitka i konačno izbacivanje Sotone sa neba opisano je u Otkrivenju 12:7-12. U ovom odeljku Jovan vidi veliki rat koji postavlja Mihajla i Božije anđele protiv aždaje (Sotone) i njegovih palih anđela ili demona.
Ovo će se odviti tokom poslednjih vremena, u toku Velike nevolje. Sotona, u svom ogromnom ponosu i zabludi da može da bude kao Bog, vodiće konačnu pobunu protiv Boga. Biće to kosmički neravnopravna borba. Aždaja i njegovi demoni će izgubiti bitku i biće izbačeni sa neba (kosmos) zauvek.

Znamo da će se ova bitka tek desiti u budućnosti zbog konteksta Otkrivenja 12. Šesti stih kaže da žena (Izrael) beži od aždaje (Sotona): „A žena uteče u pustinju gde je imala mesto koje joj je Bog pripremio, da je onde hrane hiljadu dvesta i šezdeset dana". Sedmi stih počinje rečima „A žena". Kako Izrael beži, izbija rat na nebu.
Beg žene iz Otkrivenja 12:6 uklapa se sa Isusovim pozivom Jevrejima koji žive u Judeji da „beže u gore" kada vide gnusobu pustošenja Matej 24:16. Negde na sredini Velike nevolje, Antihrist će pokazati svoje prave boje, Sotona će biti svezan za zemlju i Bog će čudesno zaštititi Izrael 1260 dana (tri i po godine, ili druga polovina Velike nevolje).

Uobičajena zabluda je da su Sotona i njegovi demoni svezani u paklu posle Sotoninog pada. Jasno je iz mnogih biblijskih odeljaka da Sotona nije bio izbačen sa neba pošto se prvi put pobunio. U Jovu 1:1-2:8 on se pojavljuje pred Bogom da bi optužio Jova da ima skrivene motive u svojoj službi za Boga.
U Zahariji 3, Sotona se ponovo pojavljuje pred Bogom da bi optužio prvosveštenika Jošuu. I prorok Miheja govori o viziji zlih duhova koji stoje u Božijem prisustvu u 1. Kraljevima 22:19-22. Sotona je i posle pada, imao neki pristup nebu.

U ovom dobu Sotona i njegovi anđeli i dalje imaju ograničen pristup nebu i suprotstavljaju se anđelima Božijim. Danilo 10:10-14 Ali bitka koja je zabeležena u Otkrivenju 12 je bitka u kojoj će Sotona i njegove sluge izgubiti pristup nebu (stih 8) i biti svezani za ovu planetu  (stih 9). Sotona će zbog ograničenja slobode biti „s velikim gnevom znajući da ima malo vremena" (stih 12). Na nebu će biti velika radost, pošto će vekovnom optužitelju biti zauvek zabranjeno da kleveće Božije izabranike.

Međutim, stanovnici zemlje će užasno patiti posle ovog događaja zbog Sotoninog gneva i Božijeg preostalog suda na zemlji. Bitka između Mihajla i Sotone će biti ključna. Kada Božiji sveti anđeli poraze demonske horde, snažan glas na nebu kaže: „Sad nasta spasenje i sila i carstvo Boga našega, i vlast njegovog Mesije" Otkrivenje 12:10. I Božji sveti će imati udela u ovoj pobedi: „I oni ga pobediše Jagnjetovom krvlju i rečju svoga svedočanstva." stih 11