Isus među mrtvima

Da li je Isus išao u pakao između svoje smrti i vaskrsenja?

Gospod Isus Hristos je sišao u

Gospod Isus Hristos je sišao u "had" do krila Avramovog u vremenu između svoje smrti i vaznesenja

Ima puno konfuzije povodom ovog pitanja. Koncept Isusovog odlaska u pakao nakon Njegove smrti na krstu je pre svega došao kroz Apostolski simbol vere koji kaže, „Spustio se u pakao“.

Takođe ima nekoliko stihova iz Biblije koji, u zavisnosti od toga kako su prvedeni, opisuju kako Gospod Isus ide u „pakao“. U proučavanju ovog pitanja, važno je da prvo razumemo ono što Biblija uči o svetu mrtvih.

U Bibliji na jevrejskom, reč koja opisuje svet mrtvih je šeol. Jednostavno znači mesto mrtvih ili mesto upokojenih duša/duhova.
Novozavetni grčki ekvivalent za šeol je had, koji se takođe odnosi na mesto mrtvih. Drugi stihovi u Novom Zavetu ukazuju da je šeol/had privremeno mesto, gde se nalaze duše dok čekaju poslednje vaskrsenje i Sudnji dan, pravi jasnu razliku između hada i ognjenog jezera.
Otkrivenje 20:11-15.
I videh veliki beo presto, i Onog što seđaše na njemu, od čijeg lica bežaše nebo i zemlja, i mesta im se ne nađe. I videh mrtvace male i velike gde stoje pred Bogom, i knjige se otvoriše; i druga se knjiga otvori, koja je knjiga života; i sud primiše mrtvaci kao što je napisano u knjigama, po delima svojim. I more dade svoje mrtvace, i smrt i pakao dadoše svoje mrtvace; i sud primiše po delima svojim. I smrt i pakao bačeni biše u jezero ognjeno. I ovo je druga smrt. I ko se ne nađe napisan u knjizi života, bačen bi u jezero ognjeno. 

Biblija jasno govori da Ognjeno jezero je stalno i konačno mesto osude za izgubljene. Had je onda, privremeno mesto. Mnogi ljudi neznajući i za had i za ognjeno jezero koriste reč Pakao, i ovo izaziva konfuziju među vernicima.

Gospod Isus nije išao na mesto mučenja nakon svoe smrti, ali je išao u had. Šeol/had je svet sa dva dela – deo blagoslova i deo osude.
Matej 11:23  I ti Kapernaume! Koji si se do nebesa podigao do pakla ćeš propasti: jer da su u Sodomu bila čudesa što su u tebi bila, ostao bi do današnjeg dana.
Matej 16:18-23. A i ja tebi kažem: ti si Petar, i na ovom kamenu sazidaću crkvu svoju, i vrata paklena neće je nadvladati. I daću ti ključeve od carstva nebeskog: i šta svežeš na zemlji biće svezano na nebesima, i šta razrešiš na zemlji biće razrešeno na nebesima. Tada zapreti Isus učenicima svojim da nikom ne kazuju da je On Hristos. Otada poče Isus kazivati učenicima svojim da Njemu valja ići u Jerusalim, i mnogo postradati od starešina i od glavara svešteničkih i književnika, i da će Ga ubiti, i treći dan da će ustati. I uzevši Ga Petar poče Ga odvraćati govoreći: Bože sačuvaj! Neće to biti od tebe. A On obrnuvši se reče Petru: Idi od mene sotono; ti si mi sablazan; jer ne misliš šta je Božje nego ljudsko.

Luka 10:15. I ti, Kapernaume! Koji si se do nebesa podigao do pakla ćeš propasti.
Luka
16:23. I u paklu kad beše u mukama, podiže oči svoje i ugleda izdaleka Avraama i Lazara u naručju njegovom.
Dela Ap. 2:27-31. Jer nećeš ostaviti dušu moju u paklu, niti ćeš dati da Svetac Tvoj vidi truljenje. Pokazao si mi puteve života: napunićeš me veselja s licem svojim. Ljudi braćo! Neka je slobodno kazati vam upravo za starešinu Davida da i umre, i ukopan bi, i grob je njegov među nama do ovog dana. Prorok dakle budući, i znajući da mu se Bog kletvom kle od roda bedara njegovih po telu podignuti Hrista, i posaditi Ga na prestolu njegovom, Predvidevši govori za vaskrsenje.

Mesta gde su spašeni i izgubljeni se uopšteno zovu hadovima u Bibliji.
Mesto spašenih se takođe naziva Avramov šos/Avramovo krilo (Mesta spašenih i izgubljenih su odvojena „velikom provalijom – velikim ponorom“.
Luka 16:26. I preko svega toga postavljena je među nama i vama velika propast, da ovi koji bi hteli odovud k vama preći, ne mogu, niti oni otuda k nama da prelaze.

Kada je Gospod Isus Hristos umro, otišao je na stranu blagoslova šeola i odatle je poveo verne sa sobom u raj Efescima 4:8–10. Na strani osude šeola/hada se ništa ne menja. Svi upokojeni grešnici idu tamo čekajući svoj Krajnji sud u budućnosti. 

O Toje provaliji izmeđju vernika i nevernika Biblija kaže: 
Ev. po Luki 16:19-31
Čovek neki, pak, beše bogat, koji se oblačaše u skerlet i u svilu, i življaše svaki dan gospodski i veseljaše se. A beše jedan siromah, po imenu Lazar, koji ležaše pred njegovim vratima gnojav, I željaše da se nasiti mrvama koje padahu s trpeze bogatog; još i psi dolažahu i lizahu gnoj njegov.
A kad umre siromah, odnesoše ga anđeli u naručje Avraamovo; a umre i bogati, i zakopaše ga. I u paklu kad beše u mukama, podiže oči svoje i ugleda izdaleka Avraama i Lazara u naručju njegovom, I povikavši reče: Oče Avraame! Smiluj se na me i pošlji mi Lazara neka umoči u vodu vrh od prsta svog, i da mi rashladi jezik; jer se mučim u ovom plamenu.
A Avraam reče: "Sinko! Opomeni se da si ti primio dobra svoja u životu svom, i Lazar opet zla; a sad se on teši, a ti se mučiš. I preko svega toga postavljena je među nama i vama velika propast, da ovi koji bi hteli odovud k vama preći, ne mogu, niti oni otuda k nama da prelaze".
Tada reče: "Molim te dakle, oče, da ga pošalješ kući oca mog, Jer imam pet braće: neka im posvedoči da ne bi i oni došli na ovo mesto mučenja". Reče mu Avraam: "Oni imaju Mojsija i proroke, neka njih slušaju". A on reče: "Ne, oče Avraame! Nego ako im dođe ko iz mrtvih pokajaće se". A Avraam reče mu: "Ako ne slušaju Mojsija i proroke, da ko i iz mrtvih ustane neće verovati".

Ko je Isus Hristos u ovom našem slučaju za grešnicu i grešnika?
Mnogi ljudi će tvrditi da je Isus Hristos dobar čovek, veliki učitelj i čak i Božiji prorok. Ove činjenice su definitivno istina o Isusu Hristu, ali one ne govore ko je On zaista. Biblija nam kaže da je Isus Bog u telu, Bog koji je postao ljudsko biće. Jovan 1:1-5+14.

Bog je došao na zemlju da nas nauči, da nas isceli, oslobodi, ispravi, da nam oprosti i da umre za nas!
Isus Hrist je Bog, Stvoritelj, suveren Gospod.

Da li si ti prihvatio-la-o ovog Gospoda Isusa Hrista?
Ko je Spasitelj i zašto nam je Spasitelj potreban? Biblija nam kaže da smo svi grešni, svi smo se pobunili i uradili nešto loše protiv Boga, kaže apostol Pavle u Rimljanima 3:10-18.

Zbog posledica našeg greha, podložni smo Božijem gnevu i osudi.
Jedina pravedna kazna za naše grehe, počinjene protiv bezgraničnog i večnog Boga je večna kazna PAKAO. Biblija: apostol Pavle to piše u Rimljanima 6:23; i Otk. Jovanovo 20:11-15 Zato nam je potreban Spasitelj!
Isus Hristos je došao na zemlju i umro umesto nas.
Isusova smrt, kao utelovljenog Boga, je bila potpuna cena za naše grehe. 2. Korinćanima 5:2.

Ti isto sada možeš biti spašen-a Ako osećaš da ti srce to želi, onda je to Sveti Duh koji te potstiče da svoj život od sada predaš pod Božiju upravu i vođstvo.

Ova molitva ti može biti od koristi, da je ti tvojim rečima srca izgovoriš Bogu u ime Gospoda Isusa Hrista.

MOLITVA
„Bože, znam da sam zgrešio-la protiv tebe i da zaslužujem da budem kažnjen-a. Ali Gospod Isus Hrist je preuzeo kaznu koju ja zaslužujem, te mi verom u Njega može biti oprošteno. Ja se okrećem od svojih greha i pouzdam se u Tebe za svoje spasenje. Hvala ti za Tvoju predivnu blagodat i oproštenje – dar večnog života! Amin!“

NAPOMENA
Možda nekima ovo neće biti prihvatljivo što Biblija uči i govori o posledici i kazni koju donose gresi. Ali, verujem, da njima nisu prihvatljive ni mnoge druge stvari o kojima Biblija uči.

Naš cilj u prvom redu i nije da ljudima (bilo koje verske ili religiozne pozadine) objasnimo doktrinu o Bogu Biblije, nego da im posvedočimo za DobruVest Istinu, govoreći im o Gospodu Isusu Hristu, koji je umro za naše grehe, stavljamo ih pred odgovornost da veruju i priznaju Isusa Hrista za Gospodara i Spasitelja, ili da ne veruju da je On Bog i jedini Posrednik između Boga i čoveka, i odbace jedini put spasenja.

Ukoliko imate pitanja po ovoj temi, ili druga, a koja su povezana za čovekovu veru i život po Svetom Pismu, slobodno se javite, pokušaćemo što pre da vam odgovorimo biblijskim svetlom.