o anđelima

O Anđelima

Poreklo: Anđeli su u od Boga stvorena duhovna bića. U nekim su vidovima nalik na ljudska bića jer poseduju ličnost, a u nekima se razlikuju, nemaju fizička tela (materijalna tela). Oni su duhovna bića i po toj prirodi nemaju telesan oblik (Jevrejima 1:14; Efescima. 6:12., ali se mogu materijalizovati, zbog čega ih povremeno zamenjuju za ljude, jer uzimaju ljudsko obličje (1. Moj. 18). Ne umiru i ne nemaju pol. Ali postoje i pali anđeli, koje je Gospod Bog strmoglavio iz svoga

Poreklo: Anđeli su u od Boga stvorena duhovna bića. U nekim su vidovima nalik na ljudska bića jer poseduju ličnost, a u nekima se razlikuju, nemaju fizička tela (materijalna tela). Oni su duhovna bića i po toj prirodi nemaju telesan oblik (Jevrejima 1:14; Efescima. 6:12., ali se mogu materijalizovati, zbog čega ih povremeno zamenjuju za ljude, jer uzimaju ljudsko obličje (1. Moj. 18). Ne umiru i ne nemaju pol. Ali postoje i pali anđeli, koje je Gospod Bog strmoglavio iz svoga "Nebeskog carstva". Glavni među njima je Luzifer. Biblijski seminar o Anđelima je iz dva dela. Prvi deo: "Božiji Anđeli".

Međusobni odnosi Anđela i njihova hijerarhiji.

Ljudi su se oduvek zanimali za anđele
Prave se figurice, kipovi, slikaju slike, snimaju filmovi, pišu knjige... Međutim, kroz sve to ljudi najčešće dobijaju pogrešne predstave i ideje o anđeoskim bićima. Pojavljivanje anđela se veoma često predstavlja kao lepa atrakcija - nešto veoma simpatično, a njihov izgled, često puta predstavlja i kao smešan.

U Svetom Pismu čitamo da je pojavljivanje anđela uvek bilo veoma šokantno iskustvo za ljude. Tako snažno, da je uvek trebalo da bude rečeno "ne boj se", da se čovek umiri. Na crkvenim slikama ili kipovima, anđeli se redovno predstavljaju sa krilima. Biblija nas svakako uči da anđeli mogu da lete Otkrivenjje Jovanovo 14:6, ali ništa ne piše o krilima. "I videh drugog anđela gde leti posred neba, koji imaše večno jevanđelje da objavi onima koji žive na zemlji, i svakom plemenu, i jeziku i kolenu i narodu"..

Biblija jedino spominje heruvime i serafime da imaju krila, i to dva para. Saznajmo više o tome, šta Biblija ima da kaže o anđelima...
"To behu iste životinje koje videh pod Bogom Izrailjevim na reci Hevaru, i poznah da su heruvimi. Svaka imaše četiri lica i četiri krila, i kao ruka čovečija beše im pod krilima". Jezekiel 10:20-21

Poreklo Anđela
Anđeli su od Boga stvorena duhovna bića. U Bibliji se često spominju i kao "sinovi Božji", verovatno zato što sinovstvo podrazumeva sličnost, budući da su anđeli duhovna bića 1.Mojsijeva 6:1-4; Ev. Jovan 1:6; Jov. 2:1; Jov. 38:7;  Jevrejima 1:4

Naša reč "anđeo" dolazi od grčke reči angelos, koja doslovno znači "glasnik". Jevrejska reč za njih je „malah“ (usporedi Malahi(ja) - "moj glasnik").
U Bibliji, anđele često susrećemo kako ljudima donose Božje poruke. Međutim, nije jasno da li se u svim prilikama misli na anđele ili na ljude; tako, napr. kontekst u pismima napisanim sedam crkvama u Otkrivenju po Jovanu može da se tumači i kao jedno i kao drugo.

Biblija jasno govori da su neizmerno brojni
Psalam 68:17. "Kola Božijih ima sila, hiljade hiljada. Među njima je Gospod, Sinaj u svetinji".
Matej 26:53 "Ili misliš ti da ja ne mogu sad umoliti Oca svog da mi pošalje više od dvanaest legeona anđela?"
, da su mudriji i moćniji od ljudi u njihovom sadašnjem stanju.
2.Samuelova 14,20 "Sluga je tvoj Joav učinio, te sam ovako izvila besedu svoju; ali je gospodar moj mudar kao anđeo Božji, te zna sve što biva na zemlji", ali da nisu sveznajući. 
Matej 24:36 "A o danu tom i času niko ne zna, ni anđeli nebeski, do Otac moj sam". Takođe, fizički su snažniji od ljudi.
Psalam 103:20 "Blagosiljajte Gospoda anđeli Njegovi, koji ste silni krepošću izvršujete reč Njegovu slušajući glas reči Njegove;" 2.Petrova 2:11; Matej 28:2 

U nekim su vidovima nalik na ljudska bića jer poseduju ličnost, a u nekima se razlikuju, nemaju fizička tela (materijalna tela). Oni su duhovna bića i po toj prirodi nemaju telesan oblik Jevrejima 1:14: Efescima 6:12, ali se mogu materijalizovati, zbog čega ih povremeno zamenjuju za ljude, jer uzimaju ljudsko obličje 1.Moj.18. Ne umiru i ne nemaju pol Matej 22:30; Luka 20:36 i ako se o njima uvek govori u muškom rodu. Međutim, ne postoji rasa anđela koja bi se razmnožavala kao što se razmnožava ljudska rasa. 

Čini se da su anđeli bili stvoreni pre stvaranja materijalnog stvorenja Jovan 38:7. Neki su posle toga zajedno sa sotonom pali s neba, pošto je ugušena njegova pobuna protiv Boga. Poput sotone, uzoholjeni su žudeli za nečim što je premašivalo njihova prava i dati im nebeski položaj. Jezekiel 28:11-19; Isaija 14:13-14 
Zbačeni (strmoglavljeni) s neba, oni su postali demoni slobodnog polja delovanja i aktivno sarađuju sa sotonom kao svojim vođom, u suprotstavljanju da se ostvare Božiji planovi sa čovečanstvom. Otk.12:7-9; Dan.10:12-13; Dan.10:20-21
Čini se da se i jedna i druga grupa anđela pobunila i napustila svoje pravo boravište, i stupila u polne odnose sa zemaljskim ženama.

1.Mojsije 6:1-4 "A kad se ljudi počeše množiti na zemlji, i kćeri im se narodiše. Videći sinovi Božji kćeri čovečije kako su lepe uzimaše ih za žene koje hteše. A Gospod reče: Neće se duh moj do veka preti s ljudima, jer su telo; neka im još sto dvadeset godina. A beše tada divova na zemlji; a i posle, kad se sinovi Božji sastajahu sa kćerima čovečijim, pa im one rađahu sinove; to behu silni ljudi, od starine na glasu". 
Zbog toga su bili bačeni u jamu (tartar) da čekaju konačni sud.
Međutim, tumačenja oko značenja "sinova Božijih" u 1.Mojsije 6 su podeljeno, jedni zastupaju tezu da su u pitanju anđeoska bića, a drugi da se radi o ljudima - pobožnim i neiskvarenim potomcima Adamovim. Za pale anđele nema nikakvog opravdanja i Bog ne namerava da ih spasi. Njihov pad od anđela do demona je potpun; oni su postali savršeno pokvareni - potpuno zli.

Po Svetom Pismu je jasno da mi ljudi nismo jedina inteligentna bića na ovom svetu (svemiru). Biblija jasno govori da su anđeli često puta bili viđani od strane ljudi a to je najverovatnije i istina danas. Moguće je da mnoga neobjašnjiva pojavljivanja tzv. NLO i svetala na nebu možda jesu baš oni.

Poštovanje nebeskih vojski u Starom zavetu možda je uključivalo i poštovanje palih anđela, jer su oni bili tesno povezali s nebeskim telima - silama. Ove "nebeske sile" su i danas poštovane kroz astrologiju ili Nju Ejdž.

BOG I ANĐELI
Anđeli se ne mogu uporediti sa Bogom, jer je Bog neuporediv.
Psalam 89:6-8 "Jer ko je nad oblacima ravan Gospodu? Ko će se izjednačiti s Gospodom među sinovima Božijim?
Bogu se valja klanjati na saboru svetih, strašniji je od svih koji su oko Njega. Gospode, Bože nad vojskama! Ko je silan kao Ti, Bože? I istina je Tvoja oko Tebe.

On ih je stvorio

Psalam148:2-5 "Hvalite Ga, svi anđeli Njegovi, hvalite Ga, sve vojske Njegove! Hvalite Ga, sunce i meseče, hvalite Ga, sve zvezde sjajne! Hvalite Ga, nebesa nad nebesima i vodo nad nebesima! Neka hvale ime Gospodnje, jer On zapovedi i stvoriše se". 

Zbog toga su Mu podređeni

Kološanima 1:16 "Jer kroz Njega bi sazdano sve što je na nebu i što je na zemlji, što se vidi i što se ne vidi, bili prestoli ili gospodstva ili poglavarstva, ili vlasti: sve se kroza Nj i za Nj sazda".

Za razliku od palih anđela, Božji anđeli odbijaju svako klanjanje i poštovanje od ljudi. 
Otkr. Jovanovo 22:8-9. "I ja Jovan videh ovo i čuh; i kad čuh i videh, padoh da se poklonim na noge anđela koji mi ovo pokaza. I reče mi: Pazi nemoj! I ja sam sluga kao i ti i braća tvoja proroci i oni koji drže reči proroštva knjige ove. Bogu se pokloni".
Anđeli su podređeni Gospodu Isus Hristu.
Jevrejima 1:4  i dalje "I toliko bolji posta od anđela koliko preslavnije ime od njihova dobi".
On je vladar nad svim poglavarstvima i vlastima. 
Kološanima 1:16 "Jer kroz Njega bi sazdano sve što je na nebu i što je na zemlji, što se vidi i što se ne vidi, bili prestoli ili gospodstva ili poglavarstva, ili vlasti: sve se kroza Nj i za Nj sazda".
On je daleko iznad svih anđela.
Efescima 1:20-22 "Koju je učinio u Kristu, kad ga uskrsnu od mrtvih i posadi sebi s desne strane na nebesima,
Nad svako poglavarstvo i vlast, i silu, i gospodstvo, i nad svako ime, što se naziva ne samo na ovome svijetu, nego i u budućemu. I sve podloži pod noge njegove, i njega dade za glavu nad svom crkvom,
Filpljanima 2:9-10 "Zato i Bog Njega povisi, i darova Mu ime koje je veće od svakog imena. Da se u ime Isusovo pokloni svako koleno onih koji su na nebu i na zemlji i pod zemljom".

Značajno je da je Isus, da bi stupio u odnos s nama, uzeo čovečje obličje, a ne anđeosko.
Jevrejima 2:16.
"Jer se zaista ne primaju anđeli, nego se prima seme Avraamovo".

Neke sekte tvrde da je Isus "jedan od anđela" - što bi značilo da je stvoren i da je manji od Boga. Međutim, ovako nešto o osobi Isusa Hrista. Novi Zavet nigde ne uči, Isus je oduvek bio sa Bogom i sam je Bog.
Jovan 1:1-3. "U početku beše Reč, i Reč beše u Boga, i Bog beše Reč. Ona beše u početku u Boga. Sve je kroz Nju postalo, i bez Nje ništa nije postalo što je postalo".

Zbog toga je čak i poštovanje Božijih anđela u smislu obožavanja ili klanjanja njima je težak greh Otkrivenje 19:10 i Otk. 22:8-9, tj. idolopoklonstvo. Nisu li svi službeni duhovi koji su poslani na službu onima koji će naslediti spasenje?

MEĐUSOBNI ODNOSI ANĐELA 
O međusobnim odnosima anđela ili o njihovoj hijerarhiji Biblija ne govori mnogo, tako da sve što znamo su puka nagađanja. Međutim, može se zaključiti da među njima postoji određeni red i podele. Srednjevekovni crkveni skolastici su ih svrstavali u tri grupe:
a) serafini, heruvini, prestolja
b) gospodstva, sile, vlasti 
c) poglavarstva, arhanđeli, anđeli.
Bez obzira da li su svrstani tačno ovim redosledom, ostaje činjenica da se ti izrazi u Svetom pismu odnose na anđele ili duhovna bića.

"Serafimi stajahu više Njega, svaki ih imaše šest krila: dvema zaklanjaše lice svoje i dvema zaklanjaše noge svoje, a dvema leteše. I vikahu jedan drugom govoreći: Svet, svet, svet je Gospod nad vojskama; puna je sva zemlja slave Njegove. Isaija 6:2-6.

Biblija jasno govori da je Božijih anđela  neizmerno brojni Psalam 68:17

Biblija jasno govori da je Božijih anđela neizmerno brojni Psalam 68:17

a. Serafimi (hebr. Serafim - dosl. "sjajni")
se samo jednom spominju imenom, i to u Isaiji 6:2-6. Njihov je glavni zadatak poštovanje i briga oko Božije svetosti. Oni odražavaju Božju slavu i uzdižu Njegovu svetost.
Isaija 6:2-6. "Serafimi stajahu više Njega, svaki ih imaše šest krila: dvema zaklanjaše lice svoje i dvema zaklanjaše noge svoje, a dvema leteše. I vikahu jedan drugom govoreći: Svet, svet, svet je Gospod nad vojskama; puna je sva zemlja slave Njegove. I zadrmaše se pragovi na vratima od glasa kojim vikahu, i dom se napuni dima. I rekoh: Jao meni! Pogiboh, jer sam čovek nečistih usana, i živim usred naroda nečistih usana, jer Cara Gospoda nad vojskama videh svojim očima. A jedan od serafima dolete k meni držeći u ruci živ ugljen, koji uze s oltara kleštima,"

Biblija jasno govori da su neizmerno brojni. 
Psalam 68:17. "Kola Božijih ima sila, hiljade hiljada. Među njima je Gospod, Sinaj u svetinji".
Matej 26:53 "Ili misliš ti da ja ne mogu sad umoliti Oca svog da mi pošalje više od dvanaest legeona anđela?"

Više:
2.Carevima 19:15; Jezekiel 10:1-20;
Jezekiel 28:14-16; Otkrivenje 5:6-8

To su verovatno "živa bića" ili "duhova bića" koja se spominju u Knjizi Otkrivenja. Po Svetom pismu, se zaključuje da je to Sotona (Luzifer) pre svog pada najverovatnije bio jedan od njih.
Jezekiel 28:14-16 "Ti si bio heruvim, pomazan da zaklanjaš; i ja te postavih; ti beše na svetoj gori Božijoj, hođaše posred kamenja ognjenog. Savršen beše na putevima svojim od dana kad se rodi dokle se ne nađe bezakonje na tebi. Od mnoštva trgovine svoje napunio si se iznutra nasilja, i grešio si; zato ću te baciti kao nečistotu s gore Božje, i zatrću te između kamenja ognjenog, heruvime zaklanjaču!"

b. Prestolja: (grčki: tronoi) označavaju anđeoska bića koja se nalaze u neposrednoj Božjoj prisutnosti. Oni su verovatno 24 člana nebeskog Sabora 24 Starca.
Otkrivenju 5:8. "I kad uze knjigu, četiri životinje i dvadeset i četiri starešine padoše pred Jagnjetom, imajući svaki gusle, i zlatne čaše pune tamjana, koje su molitve svetih".

c. Poglavarstva: (grčki: arhai), čini se, označavaju anđeoske vladare koji vladaju određenim ljudima ili narodima. Tako se kaže da je Mihajlo izraelski knez. 
Prorok Danilo 10:21 "Ali ću ti kazati šta je napisano u knjizi istinitoj. Nema nikoga da junački radi sa mnom u tom osim Mihaila, kneza vašeg".
Danilo 12:1
 čitamo i o knezu Persije i Grčke Danilo 10:20.

d. Vlasti: (grčki: exousiai) su možda niži organi vlasti. Izraz "arhanđeo" označava anđela koji pod sobom ima druge anđele.
Otkrivenje Jov. 12:7 "I posta rat na nebu. Mihailo i anđeli Njegovi udariše na aždahu, i bi se aždaha i anđeli njeni".
Neki kažu da je i Gavrilo jedan od Arhanđela, jer je lično povezan sa važnom objavom Božijom. Međutim, Sveto Pismo ništa ne govori o tome.

ANĐELI I LJUDI
U Jevrejima 2 kaže se da su ljudi "za kratko vreme" učinjeni nižim od anđela, što znači da je prema Božjem planu čovekova sudbina da nakon proslavljenja vlada nad njima.

U 1.Korinćanima 6:3 ovde apostol Pavle kaže da ćemo "suditi" anđelima, što verovatno znači da ćemo vladati nad njima. Sada oni služe onima koji će naslediti spasenje (vaskrsenje - nova tela) tj. hrišćanima.
1.Korinćanima 6:3 "Ne znate li da ćemo anđelima suditi, a kamoli stvarima ovog sveta?"

SLUŽBA ANĐELA

Anđeli stoje pred Bogom i hvale i slave Ga.
Ev. Matej 18:10 "Gledajte da ne prezrete jednog od malih ovih; jer vam kažem da anđeli njihovi na nebesima jednako gledaju lice Oca mog nebeskog".

Verujemo da Vi možete od sad sami da istražujete više biblijskih izveštaja o anđelima. Božija pomoć blagoslov su vam sigurno posvećeni.

Otkrivenje 5:11. Oni služe svetima (tj. hrišćanima), štite, spasavaju i bore se za Božji narod.
1.Moj. 19:11; 1.Car. 19:5; Ps. 91:11; Danilo 3:28; Dan. 6:22; Dela 5:19; Dela 12:11; Jevrejima 1:14, Dan. 12:1
Vode i ohrabruju Božije sluge Mt. 28,5-7; Dela 8:26; Dela 27:23-24 

Anđeli ljudima tumače Božju volju Jov 33:23; Dan.7:16; Dan.10:11; Zah.1:9,14
Izvršavaju presude nad pojedincima i narodima Dela 12:23; 1.Moj.19:12-13; 2.Sam. 24:16; Jezek. 9,1; Jezek. 5:7; Otk.16
Odnose spasene kući (u nebo) pošto zaspe (umru) u Hristu Luk. 16:22

Ulaze u otvoreni konflikt (borbu) sa sotonom i njegovim demonima - palim anđelima Danilo 10:20-21; Otk. 20:1-2

NAPOMENA
Možda nekima ovo neće biti prihvatljivo tj. ono što Biblija uči i govori o doktrini Svetog Trojstvu i Anđela. Ali, verujem, da njima nisu prihvatljive ni mnoge druge stvari o kojima Biblija uči.

Naš cilj u prvom redu i nije da ljudima (bilo koje verske ili religiozne pozadine) objasnimo doktrinu o Bogu Biblije, nego da im posvedočimo za DobruVest, Istinu. Govoreći im o Gospodu Isusu Hristu, Sinu Božijem, koji je umro za naše grehe, stavljamo ih pred odgovornost da veruju i priznaju Isusa Hrista za Gospodara i Spasitelja, ili da ne veruju da je On (Bog) i jedini Posrednik između Boga i čoveka, i odbace jedini put spasenja.

Ukoliko imate pitanja po ovoj temi, ili druga, a koja su povezana za čovekovu veru i život po Svetom Pismu, slobodno se javite, pokušaćemo što pre da vam odgovorimo biblijskim Svetlom.