da li je Isus Bog?

Da li je Isus Bog?

Nigde u Bibliji nije zapisano da je Isus tačno rekao, Ja sam Bog.

Ali ovo isto ne znači da On nije objavio da je Bog.

Uzmimo na primer Isusove reči u Jovan 10:30, “Ja i Otac jedno smo.”

Na prvi pogled, ovo možda ne izgleda kao izjava da je Bog.


Međutim, pogledajmo na reakciju Jevreja na Njegovu izjavu, “Odgovoriše mu Judeji: za dobro delo te ne zasipamo kamenjem, nego zbog hule na Boga, što se ti – kao čovek – gradiš Bogom”Jovan 10:33.Jevreji su Isusovu izjavu razumeli kao tvrdnju da je Bog. U stihovima koji slede, Isus nikada nije ispravio Jevreje govoreći:

“Ja nisam tvrdio da sam Bog.”

To ukazuje da je Isus zaista govorio da je Bog kada je izjavljivao, “Ja i Otac jedno smo”Jovan 10:30.

Jovan 8:58 je drugi primer. Isus je izjavio, Reče im Isus: "zaista, zaista kažem vam: ja postojim pre nego što se Avram rodio!” I iznova, kao odgovor na ovo, Jevreji su uzeli kamenje u pokušaju da Ga kamenuju Jovan 8:59.

Zašto bi Jevreji želeli da kamenuju Isusa ako On nije rekao nešto što su oni verovali da je bogohulno, u ovom slučaju, tvrdnju da je Bog?

Jovan 1:1 kaže da “Bog beše Reč.” 

Jovan 1:14 kaže “Reč se ovaploti.” Ovo jasno pokazuje da je Isus Bog u telu. 

Dela 20:28 nam kažu, "...napasajte Božiju Crkvu, koju je On stekao svojom krvlju." Ko je kupio Crkvu svojom krvlju? Isus Hristos. 

Dela 20:28 izjavljuju da je Bog kupio Crkvu svojom sopstvenom krvlju. Samim tim, Isus je Bog!

Jovan 20:28 Toma, jedan od učenika ja izjavio u vezi sa Isusom, “Gospod moj i Bog moj”. Isus ga ne ispravlja. 

Tit 2:13 nas ohrabruje da sačekamo na dolazak našeg Boga i Spasitelja – Isusa Hrista. vidi takođe 2. Petrovu 1:1. U Jevrejima 1:8, Otac kaže o Isusu, "Za Sina pak: Tvoj presto Bože, stoji u sve vekove i žezlo tvoje pravosti je žezlo tvoga carstva."

U Otkrivenju 19:10, jedan anđeo upućuje Apostola Jovana da slavi jedino Boga. Nekoliko puta u Pismu Isus prihvata slavljenje.

Matej 2:11; 14:33; 28:9,17; Luka 24:52; Jovan 9:38 On nikada ne ukorava ljude kada Ga slave. Da Isus nije bio Bog, On bi ljudima rekao da Ga ne slave, baš kao što je i anđeo u Otkrivenju to učinio. Postoji još mnogo stihova i odlomaka u Bibliji koji potvrđuju Isusovo božanstvo.

Najvažniji razlog zbog koga Isus treba da je Bog, je taj da u slučaju da nije Bog, Njegova smrt ne bi bila dovoljna da plati kaznu za grehe čitavog sveta 1.Jovanova 2:2. Samo je Bog mogao da plati tako veliku kaznu. Samo je Bog mogao da preuzme grehe celog sveta 2.Korinćanima 5:21, da umre i da bude vaskrsnut – dokazujući svoju pobedu nad grehom i smrću.


Ako imate pitanja po ovoj temi, iz ljubavi prema Bogu i vama rado ću vam pokušati biblijski odgovoriti, slobodno se javite.


Mir Božiji neka obvlada u vama!