Bog će im suditi

Šta se dešava na finalnom Strašnom sudu?

Efescima 2:8-9  Ovaj sud ne određuje spasenje, koje je samo po veri, već je vreme kada vernici moraju da polože račun za svoje živote u službi Hristu. Otkrivenje 20:12. „I videh mrtvace male i velike gde stoje pred Bogom, i knjige se otvoriše; i druga se knjiga otvori, koja je knjiga života; i sud primiše mrtvaci kao što je napisano u knjigama, po delima svojim.

Efescima 2:8-9 Ovaj sud ne određuje spasenje, koje je samo po veri, već je vreme kada vernici moraju da polože račun za svoje živote u službi Hristu. Otkrivenje 20:12. „I videh mrtvace male i velike gde stoje pred Bogom, i knjige se otvoriše; i druga se knjiga otvori, koja je knjiga života; i sud primiše mrtvaci kao što je napisano u knjigama, po delima svojim."

Ni ovaj sud ne određuje spasenje. Svako pred velikim belim prestolom je nevernik koji je odbio Gospoda Isusa Hrista u životu i zbog toga je, već osuđen na Ognjeno jezero.

Ni ovaj sud ne određuje spasenje. Svako pred velikim belim prestolom je nevernik koji je odbio Gospoda Isusa Hrista u životu i zbog toga je, već osuđen na Ognjeno jezero.

1. Solunjanima 4:17

1. Solunjanima 4:17 " A potom mi živi koji smo ostali, zajedno s njima bićemo uzeti u oblake na susret Gospodu na nebo, i tako ćemo svagda s Gospodom biti.

Prva stvar koju treba da razumemo o finalnom sudu je da ne može da se izbegne. Bez obzira na to kako tumačimo proročanstvo o zadnjim vremenima, rečeno nam je da je „ljudima određeno da jednom umru, a zatim sud" Jevrejima 9:27.
Mi svi imamo božanski sastanak sa našim Stvoriteljem.
Apostol Jovan zabeležio je neke detalje o finalnom sudu:
„I videh veliki, beli presto, i onoga što sedi na njemu, od čijeg lica pobegoše zemlja i nebo, i ne nađe im se mesta. I videh mrtvace, velike i male, gde stoje pred prestolom, a knjige se otvoriše; i jedna druga knjiga bi otvorena, to je knjiga života. I mrtvacima se sudilo na osnovu onoga što je napisano u knjigama - po delima njihovim. I more dade mrtvace koji su u njemu, i smrt i ad dadoše mrtvace koji su u njima, i svako bi osuđen po delima svojim. I smrt i ad behu bačeni u vatreno jezero.
Ovo je druga smrt, vatreno jezero. I ko god se ne nađe upisan u knjizi života, bi bačen u vatreno jezero"
Otkrivenje 20:11-15.

Ovaj izuzetan odlomak uvodi nas u temu finalnog suda – kraj ljudske istorije i početak večne države. Možemo biti sigurni u ovo; nijedna greška neće biti načinjena tokom našeg saslušanja, jer će nam suditi savršeni Bog. Matej 5:48; 1. Jovanova 1:5  Ovo će se pokazati kroz mnogo neoborivih dokaza.
Prvo, Bog će biti savršeno pravedan i fer. Dela 10:34; Gal. 3:28. Drugo, Boga ne možemo obmanuti. Gal. 6:7
Treće, Bog ne može da potpadne pod uticaj bilo koje predrasude, izgovora ili laži. Luka 14:16-24

Pošto će Bog Sin, Isus Hristos biti sudija Jovan 5:22, Hristos će suditi svim nevernicima pred „velikim, belim prestolom" i biće kažnjeni na osnovu svojih načinjenih dela.
Biblija jasno govori da nevernici sakupljaju gnev protiv sebe Rimljanima 2:5 i da će Bog „svakom uzvratiti po njegovim delima". Rimljanima 2:6 
Vernicima će se takođe suditi, na drugom sudu koji se zove „Sud Božiji" Rimljanima 14:10, ali pošto nam je dodeljena pravednost Gospoda Isusa Hrista, naša imena zapisana u Knizi života, bićemo nagrađeni, prema svojim delima. Na krajnjem sudu, sudbina nespašenih biće u rukama sveznajućeg Boga koji će svakome suditi prema stanju njegove duše. Za sada, naša sudbina je u našim rukama. Kraj putovanja naše duše biće ili u večnom raju ili u večnom paklu. Matej 25:46.
Moramo da izaberemo gde ćemo biti tako što prihvatimo ili odbacimo Hristovu žrtvu koju je On podneo za nas i moramo da načinimo izbor pre nego što se naši fizički životi na zemlji završe. Posle smrti, ne postoji više mogućnost izbora i naša sudbina nalazi se pred Božijim prestolom, gde će sve biti ogoljeno pred Njim. Jevrejima 4:13. Rimljanima 2:6 govore da će Bog „svakome uzvratiti po delima njegovim". Amin

Šta Biblija govori o tome kada će nam Bog suditi?

Postoje dva odvojena suda. Vernicima se sudi pred sudom Hristovim. Rimljanima 14:10-12
„A ti zašto osuđuješ brata svog? Ili ti zašto ukoravaš brata svog? Jer ćemo svi izići na sud pred Hrista.
11 Jer je pisano: Tako mi života, govori Gospod, pokloniće mi se svako koleno, i svaki jezik slaviće Boga.
12 Tako će, dakle, svaki od nas dati Bogu odgovor za sebe."

Svaki vernik položiće račun za sebe i Gospod će suditi odlukama koje je ta osoba donela - uključujući i onima koje se tiče pitanja savesti.

Ovaj sud ne određuje spasenje, koje je samo po veri Efescima 2:8-9, već je vreme kada vernici moraju da polože račun za svoje živote u službi Hristu. Naša pozicija u Hristu je „temelj" o kojoj se govori u 1.Korinćanima 3:11-15
„Jer temelja drugog niko ne može postaviti osim onog koji je postavljen, koji je Isus Hristos.
12 Ako li ko zida na ovom temelju, zlato, srebro, drago kamenje, drva seno, slamu,
13 Svakog će delo izaći na videlo; jer će dan pokazati, jer će se ognjem otkriti, i svako delo pokazaće oganj kao što jeste.
14 I ako ostane čije delo što je nazidao, primiće platu.
15 A čije delo izgori, otići će u štetu: a sam će se spasti tako kao kroz oganj".

Ono na čemu gradimo temelj može da bude „zlato, srebno ili drago kamenje" dobrih dela u Hristovo ime, poslušnost i vernost – posvećena duhovna služba da se Bog proslavi i izgradi crkva.

Biblija govori: Kada je reč “Crkva”, u pitanju, onda se misli na Božiji narod, a - ne na bilo koju fizičku građevinu. Ono šta stavljamo na temelj „Crkve“ duhovno može da bude i „drvo, seno ili slama" bezvredne, ništavne, plitke aktivnosti bez ikakve duhovne vrednosti. Sud Gospod isusa Hrista će to otkriti.

Zlato, srebro i drago kamenje u životima vernika preživeće – proćiće Božiji oganj (stih 13) i vernici će biti nagrađeni na osnovu tih dobrih dela – koliko smo verno služili Gospodu Isusu Hristu 1.Korinćanima 9:4-27, koliko smo bili poslušni Velikom Poslanju.

GOSPOD Isus Hristos izdaje “VELIKO POSLANJE” - koje glasi za sve obraćene hrišćane! Znači, ne samo za religiozno sveštenstvo, što se u narodu smatra – već svakog iskreno verujućeg hrišćanina!

POSLANJE
Matej 28:18-20  „I pristupivši Isus reče im govoreći: Dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji.
19 Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih va ime Oca i Sina i Svetog Duha,
20 Učeći ih da sve drže što sam vam zapovedao; i evo ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. Amin."

Marko 16:15-20 “I reče im: Idite po svemu svetu i propovedite jevanđelje svakom stvorenju.
16 Koji uzveruje i pokrsti se, spašće se; a ko ne veruje osudiće se.
17 A znaci onima koji veruju biće ovi: imenom mojim izgoniće đavole; govoriće novim jezicima;
18 Uzimaće zmije u ruke, ako i smrtno šta popiju, neće im nauditi; na bolesnike metaće ruke, i ozdravljaće.
19 A Gospod, pošto im izgovori, uze se na nebo, i sede Bogu s desne strane.
20 A oni izađoše i propovedaše svuda, i Gospod ih potpomaga, i reč potvrđiva znacima koji su se potom pokazivali. Amin."

Videće se koliko smo bili pobednici nad grehom.
Rimljanima 6:1-4 "Šta ćemo dakle reći? Hoćemo li ostati u grehu da se blagodat umnoži? Bože sačuvaj!
2 Jer koji umresmo grehu kako ćemo još živeti u njemu?
3 Ili ne znate da svi koji se krstismo u Isusa Hrista, u smrt Njegovu krstismo se?
4 Tako se s Njim pogrebosmo krštenjem u smrt da kao što usta Hristos iz mrtvih slavom Očevom, tako i mi u novom životu da hodimo."
 

Videće se koliko smo vešto kontrolisali naš jezik.
Jakovljeva 3:1-9 „Ne tražite, braćo moja, da budete mnogi učitelji, znajući da ćemo većma biti osuđeni,
2 Jer svi pogrešujemo mnogo puta. Ali ko u reči ne pogrešuje, onaj je savršen čovek, može zauzdati i sve telo.
3 Jer gle, i konjima mećemo žvale u usta da nam se pokoravaju, i sve telo njihovo okrećemo.
4 Gle i lađe, ako su i velike i silni ih vetrovi gone, okreću se malom krmicom kuda hoće onaj koji upravlja.
5 A tako je i jezik mali ud, i mnogo čini. Gle, mala vatra, i kolike velike šume sažeže.
6 I jezik je vatra, svet put nepravde. Tako i jezik živi među našim udima, poganeći sve telo, i paleći vreme života našeg, i zapaljujući se od pakla.
7 Jer sav rod zverinja i ptica, i bubina i riba, pripitomljava se i pripitomio se rodu čovečijem;
8 A jezik niko od ljudi ne može pripitomiti, jer je nemirno zlo, puno jeda smrtonosnoga.
9 Njime blagosiljamo Boga i Oca, i njime kunemo ljude, koji su stvoreni po obličju Božijem."

Zaista - Moraćemo da položimo račun za naše postupke i da li su oni zaista bili odraz naše pozicije u Hristu. Vatra Božijeg ognja potpuno će sagoreti „drvo, seno ili slamu" reči koje smo izgovorili ili stvari koje smo uradili, a koje nemaju večnu vrednost. „Svako će od nas, za sebe, odgovarati Bogu" Rimljanima 14:12

Drugi sud za nevernike biće pred velikim belim prestolom Božije slave. Otkrivenje 20:11-15  „I videh veliki beo presto, i Onog što seđaše na njemu, od čijeg lica bežaše nebo i zemlja, i mesta im se ne nađe.
12 I videh mrtvace male i velike gde stoje pred Bogom, i knjige se otvoriše; i druga se knjiga otvori, koja je knjiga života; i sud primiše mrtvaci kao što je napisano u knjigama, po delima svojim.
13 I more dade svoje mrtvace, i smrt i pakao dadoše svoje mrtvace; i sud primiše po delima svojim.
14 I smrt i pakao bačeni biše u jezero ognjeno. I ovo je druga smrt.
15 I ko se ne nađe napisan u knjizi života, bačen bi u jezero ognjeno."

Ni ovaj sud ne određuje spasenje. Svako pred velikim belim prestolom je nevernik koji je odbio Gospoda Isusa Hrista u životu i zbog toga je, već osuđen na Ognjeno jezero.
Otkrivenje 20:12.
„I videh mrtvace male i velike gde stoje pred Bogom, i knjige se otvoriše; i druga se knjiga otvori, koja je knjiga života; i sud primiše mrtvaci kao što je napisano u knjigama, po delima svojim."
kaže da će nevernicima biti suđeno „na osnovu onoga što je napisano u knjigama – po delima njihovim."

Onima koji su odbili Hrista kao Gospoda i Spasitelja biće suđeno samo na osnovu dela i zato što nam Biblija govori da će oni biti osuđeni, jer „na osnovu dela zakona niko neće biti opravdan" Galatima 2:16
Nikakva količina dobrih dela i držanja Božijih zakona ne može da bude dovoljna da bi okajala greh. Biće suđeno svim njihovim mislima, rečima ili postupcima u skladu sa Božijim savršenim standardom i dokazaće se da su bili nedovoljni da ga ispune.
Za njih neće biti nagrade, samo večna osuda i kazna.

Evo me Oče Nebeski ! Srce moje i misli moje, i snaga moja pripada tebi u ime Gospoda Isusa Hrista moga Spasitelja!

Evo me Oče Nebeski ! Srce moje i misli moje, i snaga moja pripada tebi u ime Gospoda Isusa Hrista moga Spasitelja!

Da li živimo u poslednjim vremenima?

Sveto pismo prorokuje o mnogim događajima koji će se zbiti tokom poslednjih vremena.

Ovi događaji mogu da se podele po kategorijama kao: prirodni, duhovni, sociološki, tehnološki i politički znaci. Možemo da pogledamo u Svetom pismu šta ono govori o ovim pitanjima.

Ako su znaci prisutni u velikom obimu možemo da budemo sigurni da zaista živimo u poslednjim vremenima.
Luka 21:11 "I zemlja će se tresti vrlo po svetu, i biće gladi i pomori i strahote i veliki znaci biće na nebu."

Sveto pismo navodi neke od prirodnih znakova koji će se pojaviti pre Isusovog poslednjeg dolaska. ... pa će biti velikih zemljotresa, gladi i kuge po različitim mestima, strahota i velikih znakova na nebu". Iako ne bi trebalo da svaku prirodnu katastrofu tumačimo kao znak da su poslednja vremena, izgleda da povećan broj prirodnih nepogoda predstavlja „zagrevanje" pre onoga što dolazi – „porođajne muke", tako ih je Gospod Isus nazvao "A to je sve početak stradanja!" Matej 24:8 

Sveto pismo navodi i pozitivne i negativne duhovne znake. U 2.Timoteju 4:3-4 vidimo da će mnogi slediti lažne učitelje. Vidimo porast i eksploziju broja kultova, jeresi, obmana i spiritizma, okultizma- okultnih izlečenja, i mnogi sve više slede Nju Ejdž ili paganske ostale religije.

Ono što je pozitivno prorok Joil, prorokuje: "I posle ću izliti duh svoj na svako telo, i proricaće sinovi vaši i kćeri vaše, starci će vaši sanjati sne, mladići će vaši viđati utvare. I na sluge ću i na sluškinje u one dane izliti duh svoj;" Joilo 2:28-29
On
prorokuje da će biti velikog izlivanja Svetog Duha.
Joilovo proroštvo se ispunilo već na dan Pedesetnice Dela 2:16, i još uvek traje i vidimo efekte od tog izlivanja u probuđenjima i hrišćanskim pokretima koje vodi Sveti Duh, kao i u propovedanju Evanđelja po celom svetu.

Pored znakova u prirodi i duhovnoj sferi, postoje i znaci u društvu. Nemoral je danas u društvu u ogromnom porastu što je simptom čovekove pobune protiv Boga. Abortusi, homoseksualnost, narkomanija i zlostavljanje dece su dokaz da „zli ljudi i varalice napredovaće na gore" 2. Timoteju 3:13. Živimo u hedonističkom i materijalističkom društvu.

Ljudi su zaljubljeni u sebe – „svako gleda samo svoj interes" – i rade ono što je ispravno u njihovim očima. Sve ovo i mnogo toga još se danas može videti oko nas svaki dan.
"Ali ovo znaj da će u poslednje dane nastati vremena teška.
2 Jer će ljudi postati samoživi, srebroljupci, hvališe, ponositi, hulnici, nepokorni roditeljima, neblagodarni, nepravedni, neljubavni,
3 Neprimirljivi, opadači, neuzdržnici, besni, nedobroljubivi,
4 Izdajnici, nagli, naduveni, koji više mare za slasti nego za Boga."
2.Timoteju 3:1–4.

Ispunjenje nekih od proroštava u vezi sa poslednjim vremenima izgledalo je nemoguće do izuma moderne tehnologije. Neke od osuda iz Otkrivenja se mogu lakše zamisliti u nuklearnom dobu.

U Otkrivenju 13, piše da će Antihrist kontrolisati ekonomiju primoravajući ljude da uzmu znak zveri, i sa obzirom na današnju kompjutersku tehnologiju čipovanja, sredstva koja će koristiti su verovatno već spremna. A preko inter-neta, radija i televizije Evanđelje sada može da se objavljuje po celom svetu,
"I u svim narodima treba da se najpre propovedi jevanđelje". Marko 13:10

Tu su i politički znaci. Obnavljanje Izraela kao države 1948, jedno je od najimpresivnijih ispunjenja proroštva koje dokazuje da živimo u poslednjim vremenima. Na prelasku u 20. vek niko nije ni sanjao da će se Izrael vratiti u svoju zemlju, a kamoli da živi u Jerusalimu. Jerusalim je definitivno centar geopolitike i stoji sam protiv mnogih neprijatelja.

Zaharije 12:3 to potvrđuje: „I u taj ću dan učiniti Jerusalim teškim kamenom svim narodima; koji ga god budu hteli dignuti, satrće se, ako bi se i svi narodi zemaljski sabrali na nj".
Matej 24:6–7 predviđa da „će ustati narod na narod i carstvo na carstvo". „Ratovi i glasovi o ratovima" su definitivno obeležje sadašnjeg doba.

Ovo je samo nekolicina znakova da živimo u poslednjim vremenima. Ima ih još mnogo više. Bog nam je dao proroštva jer ne želi da iko propadne i uvek daje jasno upozorenje pre nego što izlije svoj gnev: "Ne docni Gospod s obećanjem, kao što neki misle da docni, nego nas trpi, jer neće da ko pogine, nego svi da dođu u pokajanje. 2.Petrova 3:9.

Luka 21:11

Luka 21:11 "I zemlja će se tresti vrlo po svetu, i biće gladi i pomori i strahote i veliki znaci biće na nebu."

Rimljanima 6:23   Jer je plata za greh smrt, a dar Božji je život večni u Hristu Isusu Gospodu našem.

Rimljanima 6:23 Jer je plata za greh smrt, a dar Božji je život večni u Hristu Isusu Gospodu našem.

Isus Hristos je MOST za Carstvo Božije - Ko nema Hrista ne može preći Pakao i ući u Nebo - Gospod Isus kaže: Ja sam put istina i život, i niko ne može doći k Ocu osim kroz mene

Isus Hristos je MOST za Carstvo Božije - Ko nema Hrista ne može preći Pakao i ući u Nebo - Gospod Isus kaže: Ja sam put istina i život, i niko ne može doći k Ocu osim kroz mene" Jovan 14 :6

Ti biraš, gde ceš provesti večnost!

Niko ne zna kada će se Isus vratiti, ali vaznesenje može da se desi svakog časa. Bog će se obračunati sa grehom bilo putem blagodati, ili gnevom. Jovan 3:36 kaže: „Ko veruje u Sina ima večni život; a ko je neposlušan Sinu neće videti života, nego gnev Božiji ostaje na njemu".
Oni koji ne prihvate Gospoda Isusa Hrista kao svog Spasitelja pretrpeće Božiji gnev.