doktrina o Bogu

Doktrina o Bogu u poslednje vreme

Doktrina o Bogu u poslednje vreme - Da li živimo u poslednjim danima?

Doktrina o Bogu u poslednje vreme - Da li živimo u poslednjim danima?

Sveto pismo: Jovan 3:16 16

Sveto pismo: Jovan 3:16 16 "Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni".

Da li živimo u poslednjim danaima?

Ako je sav smisao života ljubiti Gospoda svog Boga svim svojim srcem, dušom, umom i snagom Marko 12:30 „I ljubi Gospoda Boga svog svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim i svom snagom svojom. Ovo je prva zapovest“; onda je očigledno da svaka doktrina vredna poznavanja mora biti u nekakvom odnosu sa tim najvišim ciljem da upoznamo i ljubimo Boga svim svojim bićem. Većina hrišćana koji dobro poznaju Bibliju je ubeđena da živimo u poslednjim danima – a ne decenijama!

Većina hrišćana isto tako misli da dok se približavamo poslednjoj velikoj krizi da treba da se prema njoj odnosimo tako da budemo ugodni Bogu i da svedočanstvo koje iznosimo pred svetom bude ispravno, u skladu sa Božjim namerama.
Šta je pravi problem sa svetom?

POZNAVANJE BOGA
I neće više učiti prijatelj prijatelja ni brat brata govoreći:
poznajte Gospoda; jer će me znati svi od maloga do velikoga, govori Gospod; jer ću im oprostiti bezakonja njihova, i greha njihovih neću više pominjati.
Jeremija 31:34 U ovom stihu nalazimo predivan izraz odnosa koji Bog želi da ima sa svakim ljudskim bićem.
Bog obećava da će doći dan kada će gresi i nedela Njegovog naroda biti očišćeni i potpuno zaboravljeni. U taj dan ljudi neće zavisiti od drugih da dolaze Bogu u njihovo ime. Sveštenik i pastor neće imati odnos sa Bogom koji je nedostupan običnim ljudima.
Sav Božji narod – svako pojedinačno – poznaće Ga.
Naglasak u ovom stihu je na ideji da svaka osoba može i treba da ima odnos s Bogom u kome postoji lična bliskost i interakcija.
To je Božja žarka želja i volja za Njegov narod, jer nas On ljubi i spasava kao
POJEDINCE i Poimenično, a ne kao, nacije, bogate i siromašne, grupe ili crkve.

Tama pogrešnih zamisli o Bogu obavija ovaj svet.
Ljudi više ne poznaju pravi Božji karakter.
Oni su ga pogrešno shvatili i pogrešno protumačili.
Upravo u to vreme treba da se objavi božanska poruka, poruka koja prosvetljuje svojim uticajem, poruka koja ima spasonosnu moć.
Istinu o Božjem karakteru treba objaviti.

Tamu ovoga sveta treba da rastera svetlost Njegove slave, svetlost Njegove dobrote, milosti i istine.”

Koja je Božja velika želja za ceo svet? Isaija 11:9; 4 Mojsije 14:21
“Spasitelj čezne da otkrije svoju milost prema svetu i da ga prožme svojim karakterom. On je Njegovo otkupljeno vlasništvo i želi da ljude učini slobodnima, čistima i svetima. Iako Sotona nastoji da spreči ovu nameru, ipak će se krvlju prolivenom za svet izvojevati mnoge pobede koje će doneti slavu Bogu i Jagnjetu. Hristos neće biti zadovoljan sve dok pobeda ne bude potpuna i dok ne vidi »trud duše svoje i nasiti se«. Isaija 53:11 Svi narodi na Zemlji treba da čuju evanđelje o Njegovoj milosti. Neće svi primiti Njegovu milost; ali seme će njihovo služiti Njemu. Kazivaće se za Gospoda rodu potonjemu. Psalam 22:30

A carstvo i vlast i veličanstvo carsko pod svim nebom daće se narodu svetaca Višnjega, jer će zemlja biti puna poznanja Gospodnjega kao more vode što je puno. I bojaće se imena Gospodnjega sa zapada i slave njegove sa istoka sunčanoga. Danilo7:27; Isaija 11:9; 59:19  Koje su reči otkupljenog mnoštva u Otkrivaju da oni imaju pravo poznavanje Božjeg identiteta? Otkrivenje 7:9-10

Ove reči otkrivaju da otkupljeni znaju dve stvari. Prvo, oni znaju da je spasenje Božje i Hristovo delo, i da obojicu treba slaviti i hvaliti za ono što su učinili. Drugo, oni znaju da postoji samo jedan Bog i da je On onaj što sedi na prestolu. Isus se ispravno prepoznaje kao “Jagnje” Božje.

KLJUČNA MISAO:  Poznavanje Boga će ispuniti zemlju zato što će Njegov narod otkriti to poznanje svetu svojim učenjem i svojim životom.  

BOŽJA PORUKA
Iziđi na visoku goru, Sione, koji javljaš dobre glase; podigni silno glas svoj, Jerusalime, koji javljaš dobre glase; podigni, ne boj se. Kaži gradovima Judinim: evo Boga vašega. Isaija 40:9 Tama pogrešnih zamisli o Bogu obavija ovaj svet. Ljudi više ne poznaju pravi Božji karakter. Oni su ga pogrešno shvatili i pogrešno protumačili. Upravo u to vreme treba da se objavi božanska poruka, poruka koja prosvetljuje svojim uticajem, poruka koja ima spasonosnu moć.
Istinu o Božjem karakteru treba objaviti. Tamu ovoga sveta treba da rastera svetlost Njegove slave, svetlost Njegove dobrote, milosti i istine.

Šta će biti glavni fokus ostatka dok bude objavljivao pad Vavilona i upozoravao protiv primanja žiga zverinog? Otkrivenja 14:7; Otkrivenje 14:6-12 predstavlja veliku krizu poslednjih dana. Ono nam pokazuje da su stvari za koje treba biti spreman:

a) Čas Božjeg suda
b) Pad Vavilona
c) Vreme žiga zverinog.
Kako treba da se spremamo za ove izuzetne događaje.
Na šta treba da se fokusiramo dok ulazimo u poslednji veliki sukob?
Otkrivenje 14:7 nam daje odgovor, i interesantno je zapaziti da je to jedino mesto gde nam se daju uputstva šta treba da činimo u svetlu sukoba koji dolazi.
Božja zapovest za nas je trostruka:
1) Bojte se Boga
2) Dajte Mu slavu
3) Poklonite Mu se

Zapazite da je fokus u potpunosti na Bogu. Ovu zapovest nikad ne može poslušati narod koji ima zbunjujuće ili pogrešne ideje u vezi toga ko je Bog u stvari. U kom kritičnom aspektu delovanje Božjeg naroda mora biti slično Hristovom? Jovan 1:18

Nebo, gledajući dole i videći zablude u koje su ljudi zapali, znalo je da jedan božanski učitelj mora sići na zemlju. Ljudi u neznanju i moralnoj tami moraju imati svetlost, duhovnu svetlost; jer svet nije poznavao Boga, i On im se mora otkriti. Istina je pogledala dole sa neba i nije videla odraz svog lika; jer su gusti oblaci moralne tame i mraka obavili svet, i samo je Gospod Isus mogao da odagna te oblake; jer On beše svetlost sveta. Svojom prisutnošću On je mogao da rastera tamnu senku koju je Sotona bacio između čoveka i Boga.

Tama je pokrila zemlju i odvratna tamina ljude.
Stalnim pogrešnim tumačenjima neprijatelja mnogi su tako prevareni da se klanjaju lažnom bogu, odeveni atributima sotonskog karaktera.
“… Sin Božji je došao na zemlju da ljudima otkrije Očev karakter, da bi mogli da Mu služe u duhu i istini.”

KLJUČNA MISAO:
Najbitnija poruka koja je danas potrebna svetu jeste poruka ljubavi od Boga, otkrivena u daru Njegovog Sina.