molitva koja pobeđuje

Šta je molitva spasenja koja pobeđuje?

Mnogi ljudi pitaju: „Postoji li molitva koju mogu da molim, a koja će mi garantovati spasenje?“ Važno je da zapamtimo da se spasenje ne dobija tako što ćemo izrecitovati neku molitvu ili izgovoriti određene reči. Biblija nigde ne spominje nekog ko je primio spasenje kroz molitvu. Izgovaranje molitve nije biblijski način za spasenje. Biblijski način spasenja je vera u Isusa Hrista. (1)
Spasenje se dobija verom; apostol Pavle kaže u Efescima 2:8-9, primanjem Isusa kao Spasitelja.(2) 
i potpunim pouzdanjem jedino u Isusa (3) (4) a ne recitovanjem molitve. (5)

Biblijska poruka spasenja je jednostavna i jasna, a u isto vreme i zadivljujuća. Mi smo svi počinili greh protiv Boga. (6)

Niko drugi sem Isusa nije živeo ceo svoj život a da nije zgrešio. (7)

Zbog našeg greha, zaslužili smo Božiju osudu i ta osuda je fizička smrt koju prati duhovna smrt. Zbog našeg greha i zaslužene kazne, ne postoji ništa što možemo sami da uradimo, da bismo ispravili svoj odnos sa Bogom. (8) Zbog svoje ljubavi prema nama, Bog je postao ljudsko biće u osobi Isusa Hrista. Isus je živeo savršen život i uvek je mislio samo istinu. Međutim, ljudski rod je odbacio Isusa i usmrtio ga raspećem. Ipak, tim užasnim delom Isus je umro umesto nas. Isus je uzeo breme i osudu greha na sebe, i umro je umesto nas. (9)

Isus je posle toga vaskrsnut, 1.Korinćanima15 dokazujući da je cena za greh koju je platio bila dovoljna, i da je on nadvladao greh i smrt. Kao posledica Isusove žrtve, Bog nam nudi dar spasenja. Bog nas sve poziva da promenimo svoj stav prema Isusu i da ga primimo kao potpunu cenu za naše grehe.(10)
Spasenje se dobija primanjem dara koji nam Bog nudi, a ne time što ćemo moliti neku molitvu. No, to ne znači da molitva ne može biti uključena u primanje spasenja. Ako razumete Evanđelje, verujete da je istinito, i prihvatili ste Isusa kao svog Spasitelja, dobro je i prikladno da izrazite tu veru u Boga kroz molitvu. Komuniciranje sa Bogom kroz molitvu može biti način da napredujete od prihvatanja činjenica o Isusu da potpunog verovanja u njega kao Spasitelja. (11)

Molitva može biti povezana sa primanjem isključivo Gospoda Isusa u veri, za spasnje. Iznova, od suštinske je važnosti da ne bazirate svoje spasenje samo na tome da ste rekli molitvu. Recitovanje jedne molitve ne može da te spase! Ako želiš da primiš spasenje koje je dostupno kroz Gospoda Isusa Hrista, onda veruj u Isusa. Veruj u potpunosti u njegovu smrt kao dovoljnu žrtvu za svoje grehove.

U potpunosti se osloni samo na njega kao svog Spasitelja. To je biblijski način spasenja. Ako si primio Isusa kao svog Spasitelja, tada se svakako pomoli Bogu. Reci Bogu koliko si zahvalan za Isusa. Proslavi Boga za njegovu ljubav i žrtvu. Zahvali Gospodu Isusu što je umro za tvoje grehe i omogućio ti spasenje. To je biblijska veza između spasenja i molitve.

Molitva

Gospode Bože, Oče nebeski, klanjam Ti se u dubokoj poniznosti i obožavanju  Tvog Svetog imena. Pokrivam sebe krvlju Gospoda Isusa Hrista, kao svojom zaštitom za ovo vreme molitve.
Predajem se Тebi potpuno i bez rezerve, u svakoj oblasti života.
Ustajem protiv svakog delovanja Sotone, što bi me ometalo u ovom vremenu molitve, poveravam sebe jedinom, istinitom i živom Gospodu Bogu i odbijam svako uplitanje sotone u moju molitvu.
Sotono, zapovedam ti, u ime Gospoda Isusa Hrista, da napustiš moju prisutnost, sa svim tvojim demonima, i stavljam krv Gospoda Isusa Hrista između nas.

Oče nebeski, obožavam Тe i Тebi dajem slavu.
Priznajem da si Тi dostojan da primiš svu slavu, čast i hvalu.
Obnavljam moju odanost Тebi i molim da me blagosloveni Duh Sveti osposobi za ovaj čas molitve. Zahvalan sam da si od večnosti imao ljubav prema meni, tako da si poslao Gospoda Isusa Hrista u svet, da umre umesto mene tako da ja budem iskupljen.
Zahvalan sam da je Gospod Isus Hrist došao kao moj predstavnik, i da mi kroz Njega daješ potpuno oproštenje; Тi mi daješ večni život; poklanjaš mi savršenu pravdu Gospoda Isusa Hrista, tako da sam sada opravdan.
Zahvalan sam da me u Njemu činiš kompletnim i da si mi pružio Sebe da budeš moja snaga.

Oče nebeski, dođi i otvori moje oči da mogu da vidim kako si velik i kako je potpuna Тvoja briga za ovaj novi dan.
Ja, u ime Gospoda Isusa Hrista, uzimam svoje mesto sa Hristom na nebesima, nad svim poglavarstvima i silama (silama tame i nečistih duhova) pod mojim nogama. Zahvalan sam da je pobeda Gospoda Isusa Hrista zadobijena na krstu i za mene; i data mi je Njegovim vaskrsenjem; i da sam i ja seo-la s Gospodom Isusom Hristom na nebesima.
Zato, izjavljujem da su mi sva poglavarstva i sile i svi nečisti duhovi pokorni u ime Gospoda Isusa Hrista. Zahvalan sam za naoružanje koje si mi pripravio i stavljam pojas istine, oklop pravednosti, obuću mira i kacigu spasenja.
Podižem štit vere protiv svih zapaljivih strela neprijatelja, i uzimam u ruku mač Duha, Reč Božiju, i koristim Тvoju Reč protiv svih sila zla u mom životu; stavljam ovo naoružanje i živim i molim u potpunoj zavisnosti od Тebe, blagosloveni Duše Sveti.

Ja sam zahvalan-a, Oče nebeski, da je Gospod Isus Hrist izazvao sva poglavarstva i sile i razotkrio ih i trijumfovao nad njima. Potvrđujem svu ovu pobedu za moj život danas. Odbacujem iz mog života svako prišaptavanje, optužbe i kušnje sotonske. Ispovedam da je Reč Božija istinita, i odlučio sam da živim danas u svetlu Božije Reči. (Biblije) odlučio sam, Oče nebeski, da živim u poslušnosti Тebi i u zajedništvu s Тobom. Otvori moje oči i pokaži mi oblasti u mom životu, ono što Тi ne ugađa.

Deluj u mom životu tako da ne bude područja koje daje Sotoni uporište protiv mene. Pokaži mi svaku oblast slabosti.
Pokaži mi svaku oblast u mom životu gde moram da se suočim, tako da ugodim Тebi. Na svakom putu danas stojim za Тebe i u službi Duha Svetoga u mom životu. Verom i u zavisnosti od Тebe odbacujem starog čoveka i stojim u svoj pobedi raspeća, u kome je Gospod Isus Hristos pribavio očišćenje za staru prirodu. Oblačim novog čoveka i stojim u svoj pobedi vaskrsenja i u promisli koju On čini za mene da živim iznad greha.
Zato, u ovom danu odbacujem staru prirodu u kojoj je sebičnost, i oblačim novu prirodu u kojoj je ljubav.

Odbacujem staru prirodu u kojoj je strah i oblačim novu prirodu u kojoj je hrabrost. Odbacujem staru prirodu u kojoj je slabost i oblačim novu prirodu u kojoj je snaga. Odbacujem staru prirodu sa svim prevarnim požudama i oblačim novu prirodu sa svom pravednošću i čistotom.
Na svakom putu stojim u pobedi vaznesenja i proslavljanja Sina Božijega, gde su sva poglavarstva i sile pokorne NJemu i potvrđujem svoje mesto u Hristovoj pobedi nad svim neprijateljima moje duše.

Blagosloveni Duše Sveti, molim da me Тi ispunjavaš. Uđi u moj život, sruši svakog idola i isteraj svakog neprijatelja. Zahvalan-a sam, Oče nebeski, za izražavanje Тvoje volje za moj svakodnevni život, kako mi pokazuješ u Тvojoj Reči. I zato, prihvatam svu volju Božiju za danas. Zahvalan sam da si me blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom na nebesima u Hristu Isusu.

Zahvalan-a sam da si me rodio za živu nadu vaskrsenjem Isusa Hrista iz mrtvih. Zahvalan-a sam da se u ovom danu Тi brineš za mene, tako da mogu da budem ispunjen Duhom Božijim sa ljubavlju i radošću i samokontrolom u mom životu. Priznajem da je ovo Тvoja volja za mene i zato odbacujem i protivim se svakom pokušaju Sotone i njegovih demona da me odvrate od volje Božije. Podižem štit vere protiv svake optužbe i protiv svakog šaptanja koje Sotona donosi u moj um. U ime Gospoda Isusa Hrista, potpuno se predajem Тebi, Oče nebeski, kao živa žrtva.

Odlučujem da se ne prilagođavam ovom svetu.
Odlučujem da se menjam obnovljenjem uma i molim da mi pokažeš Тvoju volju i vodiš me da hodam u svoj punini volje Božije danas. Zahvalan-a sam, nebeski Oče, da oružje našeg ratovanja nije telesno, nego božansko i silno za rušenje utvrđenja i obaranje prevara i svake uobraženosti koja se podiže protiv poznavanja Boga i osvajamo svaku misao za poslušnost Gospodu Isusu Hristu. Zato, u mom ličnom životu danas obaram sotonska utvrđenja i razbijam planove sotonske koji su upravljeni protiv mene.

Obaram uporišta sotonska koja su protiv mog uma, i odlučujem da moje misli slede Тebe, blagosloveni Duše Sveti. Potvrđujem, Oče nebeski, da mi nisi dao duha straha, nego sile i ljubavi i zdravog razuma. Lomim i obaram uporište sotonsko, koje je danas upravljeno protiv mojih osećanja i svoja osećanja predajem Тebi.
Obaram uporište sotonsko upravljeno protiv moje volje danas i svoju volju dajem Тebi i izabiram da činim ispravne odluke vere.
Obaram uporište sotonsko upravljeno protiv mog tela danas, i dajem svoje telo Тebi, priznajući da sam Тvoj hram, i radujem se u Тvojoj milosti i Тvojoj dobroti.

Oče nebeski, molim da me obnoviš Тvojim životom.
Pokaži mi načine kojim Sotona ometa, kuša, laže, vara i izvrće istinu u mom životu. Pomozi mi da budem osoba koja je Тebi ugodna.
Pomozi mi da budem istrajan-a u molitvi.
Pomozi mi da budem nepopustljiv-a u mislima, da sledim Тvoje misli i da Тebi dam pravo mesto u mom životu. Ponovo, sada pokrivam sebe krvlju Gospoda Isusa Hrista i molim da Тi, blagosloveni Duše Sveti, doneseš svo delo raspeća, svo delo vaskrsenja, svo delo proslavljenja i svo delo (Pedesetnice) Pentekosta u moj život danas.

Prinosim moj život Тebi. Odbijam da budem obeshrabren-a. Тi si Bog svake nade. Тi si dokazao Svoju silu vaskrsenjem Isusa Hrista iz mrtvih; i ja potvrđujem na svakom putu Тvoju pobedu protiv sotonskih napada na moj život, i odbijam ove napade; i molim u ime Gospoda Isusa Hrista sa zahvalnošću.


AMIN

Spremnost srca na ovaku silnu molitvu i proklamaciju lične poniznosti, i spremnost na obožavanje i veličanje Svemgućeg Boga, je dokaz velike duhovne snage i zrelosti. Ovo je sigurni dokaz da molioc u potpunosti pripada Gospodu Isusu Hristu, tj. Božijoj volji. Bog voli i Tebe i sa tvojim životom ima divan plan. Amin

Ovo je prva Hristova zapovest:

Ljubi Gospoda Boga svog svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim i svom snagom svojom.

Marko 12:30; Luka 10:27; Matej 22:37

Biblijski tekstovi o temi:


(1) Jovan 3:16  Jer Bog je tako zavoleo svet da je svog jedinorodnog Sina dao, da svaki - ko veruje u njega - ne propadne, nego da ima večni život.

(2) Efescima 2:8-9  Jer ste blagodaću spaseni kroz veru; i to nije od vas, dar je Božji, ne od dela, da se niko ne pohvali.

(3) Jovan 1:12  A koji Ga primiše dade im vlast da budu sinovi Božiji, koji veruju u ime Njegovo.

(4) Jovan 14:6  Isus mu reče: Ja sam put i istina i život; niko neće doći k Ocu do kroza me.

(5) Dela 4:12 Jer nema drugog imena pod nebom danog ljudima kojim bi se mi mogli spasti.

(6) Rimljanima 3:23. Jer svi sagrešiše i izgubili slavu Božiju.

(7) Propovednika 7:20. Doista nema čoveka pravednog na zemlji koji tvori dobro i ne greši.

(8) Rimljanima 6:23 Jer je plata za greh smrt, a dar Božji je život večni u Hristu Isusu Gospodu našem

(9) 2.Korinćanima 5:21 Jer Onog koji ne znaše greha nas radi učini grehom, da mi budemo pravda Božja u Njemu.

(10) Dela 17:30 Ne gledajući dakle Bog na vremena neznanja, sad zapoveda svima ljudima svuda da se pokaju;

(11) 1.Jovanova 2:2. I On očišća grehe naše, i ne samo naše nego i svega sveta.

       2. Korinćanima 5:17 Zato, ako je ko u Hristu, nova je tvar: staro prođe, gle, sve novo postade.

GORE