o gatanju i vračanju

Šta kaže Biblija o gatanju i vračanju

Biblijsko učenje o temi u vezi proricanja budućnosti i vračanju su važna zato što su to dela sotone i njegovih palih anđela.
HRIŠĆANI moraju znati šta Biblija podučava o njima. Kada gatara kaže nekome nešto o njegovoj budućnosti ona to čini pod uticajem zlih sila i duhova, oni je navode naslućivanje i razotkrivanje prošlosti, i predskazivanje budućnosti.

Kada gatara da savet od sotone čoveku ili ženi koji je pozvao i primio… Tada, ta osoba veruje u ove stvari i prima sve u dušu, i tom svešću naručuje zle kletve, bolesti, nesreće i prokletstva samim time ona predaje svoj život Sotoni.
Dotična osoba takođe može da preda na raspolaganje sotoni živote svojih bližnjih, ako je roditelj, ili bračni par. U glavnom te sa kojima ima krvno srodstvo. Spiritualizam (vračanje) To je osoba koja komunicira i dogovara se sa zlim duhovima.

Zašto je vračanje tako opasno?
Kada imamo posla sa zlim duhovima naši životi su pali u njihovo ropstvo.
Ubrzo će čoveka obuzeti nesigurnost i strah, zli duhovi traže od svog sluge da mu preda celu porodicu, svo imanje i svoj život. To je uslov komunikacije da bi on dobio odgovor, ili da bi se njegovi nalozi izvršili.

Za hrišćane je vračanje neprihvatljivo! Nikada nije prihvatljivo, ni pod kojim uslovima. Kada se prihvati vračarski duh, to je obraćenje i prihvatanje lucifera za svog boga. A žalošćenje Duha Svetoga.
3.Mojsijeva 19:31 Ne obraćajte se k vračarima i gatarima, niti ih pitajte, da se ne skvrnite (s rodite) d njih. Ja sam Gospod Bog vaš.

Kada imamo posla sa gatarama i vračarima, i kada smo u njihovom društvu, tada i mi zbog njih postajemo duhovno nečisti pred Bogom. I u sebi transportujemo nečiste duhove u životnu sredinu gde živimo.
Zato kaže Gospod da ih ne primamo u kuću.
Moramo čvrsto rešiti da im se nikada nećemo obracati za savet, a kamo li ići kod njih ili ih primati. Moramo uvek imati u svesti da su ovi ljudi umešani sa zlim duhovima, sluge i alati sotonski.

Nesmemo zaboraviti da Bog mrzi ove zle delatnosti.
Čitamo 5.Mojsijeva 18:10-12 Neka se ne nađe u tebe koji bi vodio sina svog ili kćer svoju kroz oganj, ni vračar, ni koji gata po zvezdama, ni koji gata po pticama, ni uročnik, ni bajač, ni koji se dogovara sa zlim duhovima, ni opsenar ni koji pita mrtve. Jer je gad pred Gospodom ko god tako čini, i za takve gadove tera te narode Gospod Bog tvoj ispred tebe.

Biti u prijateljstvu sa vračarima i gatarama je greh, odlaziti kod njih je greh, živeti u istom prostoru je greh. Ako se neko pretvara da je Isusov sledbenik, a koristi se vračanjem ili drugim upražnjivanjem magie, to je zli duh koji se pretvara u anđela svetlosti. Taj je pod vodstvom lucifera, i nema šanse da se pokaje, taj kvari sve Božije planove.

Studia ovih reči čini jasnim da se ovde radi o otpadniku.
On svojim svesnim služenjem sotoni, pokazuje da prezire i prkosi onome što je Bog učinio za njega. Ovaj greh može se usporediti sa Ezavovim, koji je prodao i izdo svoj porod, svesno je to učinio i sagrešio grehom koji se nemože oprostiti. Jevrejima 12:7
Iz ovog možemo imati pouku: otpadnik koji čini slične grehe može se desiti da mu nikada nebude oprošteno. Da budem jasan: Ovo važi za one, koji su rekli da su Isusovi sledbenici, a posle su svesno kao vuk u jagnjećoj koži planirali zlo protiv Hrista i Crkve.
U Delima Ap. 7:51 čitamo da je odupiranje Svetome Duhu veliki greh!
Kaže: Ljudi tvrde šije, (ili okorele duše) vi se uvek odupirete Svetome Duhu kada vas opominje.

Ovo je greh odbijanja i to čini grešnik kada ga Sveti Duh opominje, da je odstupio od Božijeg puta, a on ga omalovažava i prkosi mu. Kada se ovo događa, ne postoji više nikakve nade za spasenje toga grešnika.

Božiji Duh se neće uvek boriti sa čovekom. 1.Mojsije 6:13
Tražiti vračarske radnje i baviti se njima je direktni napad na Svetoga Duha! To je strašna Hula!
Mateju 12:31-32 Zato vam kažem: svaki greh i hula oprostiće se ljudima; a na Duha Svetog hula neće se oprostiti ljudima. I ako ko reče reč na Sina čovečijeg, oprostiće mu se; a koji reče reč na Duha Svetog, neće mu se oprostiti ni na ovom svetu ni na onom.
Jovan 4:24 Bog je Duh; i koji Mu se mole, duhom i istinom treba da se mole.

POZIV NA OSLOBAĐANJE
2.Korinćanima 3:17 A Gospod je Duh: a gde je Duh onde je sloboda.

Ako ti osećaš nesigurnost i strah po pitanju tvog stila života, u odnosu ove teme, onda je čas da Bogu poveriš svoje strahove i nesigurnost. Isusova krv ima moć praštanja, moć oslobađanja od zlih duhova koji su eventualno poslani na tebe, ali i koji su stigli u tvoj život, putem generacijskog prokletstva, Krv Isusova te opravdava, kod Oca, i overava tvoj veči život i blagosilja tvoju službu u porodici i zajednici. Bog je dao darove Svetoga Duha vernicima Crkvi, on je njih dao ne da se mi kitimo sa njima nego da ih upotrebimo na slavu Božiju i oslobađanje ljudi.
Stoji zapisano u Evanđelju po Marku 16:15-20 
I reče im: Idite po svemu svetu i propovedite jevanđelje svakom stvorenju. Koji uzveruje i pokrsti se, spašće se; a ko ne veruje osudiće se. A znaci onima koji veruju biće ovi: imenom mojim izgoniće đavole; govoriće novim jezicima; Uzimaće zmije u ruke, ako i smrtno šta popiju, neće im nauditi; na bolesnike metaće ruke, i ozdravljaće. A Gospod, pošto im izgovori, uze se na nebo, i sede Bogu s desne strane. A oni izađoše i propovedaše svuda, i Gospod ih potpomaga, i reč potvrđiva znacima koji su se potom pokazivali. Amin

Javi se, ako te Sveti Duh potstiče da trebaš molitvu. Molićemo se, i tražiti da Sveti Duh zapali vatru i spali sve nečiste nevidljive sile, zlog đavola koji te uznemirava,
U Isusovo ime… Krv Gospoda Isusa Hrista neka prodre i pokrije tvoj duh, dušu i telo. Srce tvoje neka slavi i Ljubi Boga Stvoritelja i Sveto Pismo. Amin.

NAPOMENA
Možda nekima ovo neće biti prihvatljivo što Biblija uči i govori o posledici koju donose gresi gatanja i spiritizma (Ognjeno jezero - Pakao). Ali, verujem, da njima nisu prihvatljive ni mnoge druge stvari o kojima Biblija uči.

Naš cilj u prvom redu i nije da ljudima (bilo koje verske ili religiozne pozadine) objasnimo doktrinu o Bogu Biblije, nego da im posvedočimo za DobruVest Istinu. Govoreći im o Gospodu Isusu Hristu, koji je umro za naše grehe, stavljamo ih pred odgovornost da veruju i priznaju Isusa Hrista za Gospodara i Spasitelja, ili da ne veruju da je On (Bog) i jedini Posrednik između Boga i čoveka, i odbace jedini put spasenja.

Ukoliko imate pitanja po ovoj temi, ili druga, a koja su povezana za čovekovu veru i život po Svetom Pismu, slobodno se javite, pokušaćemo što pre da vam odgovorimo biblijskim svetlom.