terapija duše

Šta je to dušebrižništvo?

Dušebrižništvo je specijalna forma objavljivanja Božije Reči, kroz formu jednog razgovora sa osobom koja ima za tim potrebu. Trebalo bi kroz taj razgovor doći do preloma sa starim životom, koji je tekao bez Isusa Hrista, i kroz dijalog sa dotičnom osobom objaviti DobruVest Evanđelja - Isusove rane koje isceljuju čovečiju dušu. Znači, ovde se ne radi ni okakvoj brizi o ljudima, već se ovde radi o jednoj "duši", duševnoj brizi, dušabrižništvu, u ime Gospoda Isusa Hrista.
Znači, o dušabrižništvu kroz volju Božiju.

Cilj dušebrižništva

Kroz Božiju prisutnost i pomoć poboljšati život čoveka, njegov unutrašnji život dovesti u red, skučenost, utučenost i ankcioznost umanjiti i doseći do njegove dobrovoljne obdarene sposobnosti. Glavni akcent ovog duša-brižništva ne leži u psihološkom poreklu, već u "Biblijskom terapeutskom dušebrižništvu", koji kroz svoj postupak dovodi čoveka do potpunog oslobođenja u Gospodu Isusu Hristu.

Zato nemoj oklevati, skini jaram s vrata!
Neki ljudi se boje i kao da ne veruju da im gresi mogu biti oprošteni i ta bojaz-nostn ponekad poprima oblik bolesti. Osećaj straha se temelji na nedostatku vere, nade i ljubavi prema milosrdnom Gospodu, ili pak na čestom ponavljanju greha - Ali može biti i od nečasnog bačeno kao prokletstvo!
Za oslobođnje od prokletstva je potrebna molitva Vere u ime Gospoda Isusa Hrista, kao i poseban dušabrižnički postupak. 
Trudi se da ne grešiš, i onda će se uz Božju pomoć, smanjiti i briga za to da ti Gospod neće oprostiti. Ne usuđuj se da pomisliš da su tvoji gresi toliko veliki da ti je besmisleno da se pokaješ!

Ko prima naše pokajanje? Ko isceljuje naše grehovne rane? Svemogući Bog.

Zapamti: Svemogući.
Svemogući Lekar! I kao takav, On čini mogućim oproštaj i najtežih mogućih greha. Ima takozvanih neispoveđenih greha sa kojima mnogi žive mnogo godina, a možda i čitavog svog života.

Sve vreme oni imaju želju da ih otkriju duhovniku, ili bratu- sestri po Hristu, ali ih je previše sramota da o njima govore i tako prolazi godina za godinom. Međutim, oni stalno muče dušu i pripremaju joj večnu osudu.

O, kako se treba plašiti nepokajanih i neispoveđenih greha! Naš život je, kako kaže Apostol, isto što i para Jakovljeva 4:14, danas smo živi, a sutra nam se sprema kraj. Gde ćemo tamo sakriti svoje grehe?
Treba se stideti greha, a ne pokajanja. Pokajanje je pobeda nad samim sobom, pobednički trofej zbog kojeg je onaj koji se pokajao dostojan svakog poštovanja i časti. Bog vidi sve skrivene tajne, i problem tela i duše, (a i ljudi prepoznaju na tebi ne mir) Stvarno postojanje duše je čoveku nemoguće potvrditi, niti se može lokalizovati na bilo kojem delu tela.

Duša nije organ, već je jedna Božîja dimenzija. Telo i duša su spojeni jedno s drugim. Čovek bi mogao reći da je duša unutrašnja strana tela,
ili da je telo spoljna strana duše, ali čovek se ne može preobraziti na unutrašnji i spoljni oblik. Još je mnogo više nemoguće razdvojiti dušu i telo, jer su duša i telo još složenije i dublje spojene jedno s drugim. Primer: Duša se ocrtava, ili forma duše se oblikuje, u licu i rukama, hodu i rukopisu čoveka. Kroz našu kompletnu pojavu, svaki gest, kroz boju našeg glasa, mi izdajemo svoju dušu. Pogrešno je formulisati da čovek poseduje dušu, nego on i jeste jedna duša, koja u ovozemaljskom svetu prouzrokuje mogućnost telesnog ponašanja.

Koliko su spojeni duša i telo: Moja duša strahuje - rezultat toga: Na telu se  pojavljuje hladan znoj, sve do površine dlanova.
Kada se duša grozi - rezultat toga: Telo se naježi.
Kada se duša raduje - rezultat toga: Puls postaje brži i povišuje se krvni pritisak.
Više duševnih patnji mogu dovesti do paralize dela tela, čira na želucu, disajnih smetnji, do zatvaranja stolice, srčanih napada, poteškoća cirkulacije krvi, neurološko oboljenje jetre, žuči, bešike, psihosomatskih tegoba, oboljenje kompletnog nervnog sistema. Ovo nam sve potvrđuje da je čovečija duša ona koja prva biva pogođena, ranjena i da ona strada.

Stanje naše duše se ocrtava na licu i očima, i celome telu.
Koliko mi želimo da prikrijemo stanje svoje duše, ne uspevamo, jer duša treba ispovedanje i oproštenje (mir) od Gospoda Boga.
Važno:
Draga dušo, sav greh u tebi - pa i onaj koji ti se čini najmanjim, neće ući u nebo; greh mora biti ispoveđen. 1.Mojsijeva 16:13; 4.Mojsijeva 32:23. Kaže Bog: "Ali ako neko tako ne uradi sagrešiće protiv Boga, i znaj da će ga stići kazna za počinjeni lični greh".
Dragi čitatelji: ovde Bog misli, čak i ako smo svome bratu rekli "budalo", a nismo se za tu reč pokajali pred Bogom, i izvinuli pred bratom - stiže nas strašna kazna Božija.
Zato se mnogi pitaju:
"Pa zašto Bog dopušta bolest i zlo na nas? Zašto je život već ovde na zemlji mnogima postao miris pakla?" Biblija nam kaže: "Ne varajte se! Bog se ne da ismejavati".
Da draga dušo; uzmi ovo za ozbiljno:
što je za nas sitnica od greha, Bogu je trn u oku. Dokle će nas trpeti? Božija Reč kaže: "Lakše je kamili proći kroz iglene uši nego li grešniku u carstvo Božije." Ljubav je Božija velika za one koji traže njegovo oproštenje. Sveti Duh nam pomaže da prepoznamo greh onako kako ga Bog vidi. Bog mrzi greh, jer ga je rastavio sa njegovim najmilijim bićem. Svako istinsko Božije dete ima svoj udeo u toj mržnji greha.

Jedino čovek udaljen od Boga je tolerantan prema grehu, živeći pod plaštom svoje tobožnje religioznosti; liči na okrečen grob u kome nema života. Svaki greh je otvorena pobuna protiv Boga. To je izazov protiv vrhovne vlasti Trojedinog Boga: Boga Oca, Boga Sina, i Boga Svetog Duha. Sveti Trojedini Bog se raduje ako mu se budeš obratila-o za pomoć u ime: Gospoda Isusa Hrista. Amin.

ULOGA KRSTA I ČOVEKOVA ODGOVORNOST

Pitam te: Možemo li gledati na greh isto kao Onaj, koji je grehe prikovao na krst? Da nije Krsta, Isusa Hrista razapetog i poniženog i Njegovog vaskrsenja, gresi sveta ne bi mogli biti uklonjeni. Čovek se nikada ne bi mogao približiti Bogu, njegove molitve ne bi bile uslišene, konačno bi to prouzrokovalo večitu smrt u Ognjenom jezeru. Ali Bog je ljubav. Sveto Pismo kaže za one koji žele oproštenje greha:
"On nas kroz Isusa i njegovo delo na krstu, sebi izabra pre stvaranja sveta, da budemo sveti i bez mane pred Njim. Efescima 1:4-6.
U ljubavi nas predodredi sebi, za sinove i kćeri po Isusu Hristu, u odluci svoje volje, na hvalu i slavu svoje milosti. Da se čovek kroz Isusa vrati Bogu; da Ga čovek slavi i hvali, i Njegovu milost.

Draga dušo, čovek nije na zemlji pukim slučajem, hirom prirode ili rezultat biološke nužnosti. Postoji određena, od Boga data svrha svakog čoveka, koja treba da ispunjava egzistenciju čoveka, pa i kod tebe lično. Da li si lično prepoznala svrhu tvog života ili još uvek tumaraš u mraku? Da li želiš da svoje noge izvučeš iz gliba odvratnog smetišta greha kao što su:
Telesne želje: Blud, nečistoća, raspuštenost, svađa, ljutnje, sebičnost, razdori, nastranost, zavisnost, pijanke, žderanje, prividna pobožnost; 
Želje očiju: Ponos, srebroljublje, sklonost ka telesnim uživanjima i tome slično, pakost, sebičnost, kleveta, ogovaranje, i krađe;
Gresi propusta: Nedostatak molitve, neodlaženje na Bogosluženje, neangažovanost u učenju Evanđelja, nesvedočenje o Gospodu Isusu Hristu -
Ovo je samo delimična lista najčešćih grehova čovečije duše, jer je u suštini greh jedno stanje srca. Greh je toliko rasprostranjen da je nemoguće napraviti konačnu listu greha. Sad, nemoj se ustručavati ispovediti greh koji god da je, i kakv god da je, jer znam o čemu govorim, jer i sam sam bio rob nekih od navedenih greha. Gospod Isus me je oslobodio! Slava Mu!

Danas iako padnem, znam adresu Isusa Hrista, i odmah mu se obraćam za počinjeni greh. On me odma oslobađa i opere sa njegovom svetom i časnom krvi, i ponovo je moja duša belja nego sneg.
Da, tako možeš učiniti i ti i doživeti Boga. Iz tog razloga te savetujem:
"Skini“ jaram s vrata! Predaj ga Isusu Hristu". On je kadar tvoj život promenuti u MIR i blagostanje. On će u potpunosti isceliti tvoju dušu, duh i telo; rešiće sve tvoje nagomilane brige i probleme. I videćeš - postaće sve novo u tvom duševnom stanju.

Ohrabrenje 
Kaži Sotoni Stop!!! u ime Gospoda Isusa Hrista.

Možda je to psijička tegoba, Šisofrenia, Ankciosnost, Prostitucija, Preljuba, Pornografija, Vračbine, Kocka, Droga, Preterano konzumiranje alkohola, Agresivnost, Laž i Kleveta, Krađa i td.

ISPOVEDANJE GREHA "Ispovedanje loših dela je početak dobrih dela" rekao je veliki crkveni učitelj Avgustin iz Hipa. Stvarno ali tako počinje osnovno obraćanje, kada čovek staje na Božiju stranu, a nasuprot samom sebi. Božija želja je opraštanje i davanje. Zato je Gospod Bog uveo čitav proces otkupljenja, koji je imao kulminaciju na golgotskom krstu i potvrđen je vaskrsenjem.

Gospod Bog je ljubav. Bog stvarno čeka grešnika, da bi mu mogao dati svoj skupo plaćen oproštaj. Priznanje i oproštenje greha je predivan momenat u životu verujućeg čoveka. Kada bi to bilo samo neko naše umišljanje, onda je reč samo o psihološkoj terapiji. Reč je o stvarnom oproštenju, izborenom na krstu i potvrđenom Hristovom nevino prolivenom krvlju.

Neki ugledniji psihijatri tvrde da bi mogli da izleče 50 do 80% pacijenata kada bi ovi mogli da ispovede svoje grehe i prime oproštenje. Ispovedanje greha je sastavni deo života jednog hrišćana.
I kao nanovorođeni ljudi grešimo, i zato nam je potrebno uvek iznova ispovedanje svojih greha i slušanje uverenja o oproštenju.
U Bibliji čitamo da svoje spasenje treba da živimo sa strahom i drhtanjem Filipljanima 2:12. Ovde se pre svega misli na ispovedanje greha.
Džon Vesli u svojoj propovedi "Pokajanje verujućih" govori o potrebi hrišćana da dublje uđu u opraštajuću Božiju milost.
Pred sobom imamo i cilj: "... u čoveka savršenog, u meru rasta visine Hristove." Efescima 4:3.

U sadašnje vreme se u mnogim hrišćanskim crkvama ponovo mnogo ozbiljnije shvata Božija Reč, koja nas savetuje: "Ispovedajte, dakle, jedan drugom grehe, i molite se Bogu jedan za drugog, da ozdravljate..." Jakov 5:16