DobraVest

DobraVest je glas Biblije i objava Božije ljubavi čitaocima

Ko su četvorica jahača apokalipse?

Ko su četvorica jahača apokalipse? Četiri jahača apokalipse prikazani su u Bibliji: Otkrivenju, poglavlje 6, stihovi 1-8. Četvoro jahača predstavljaju simbolično objašnjenje različitih događaja koji će se desiti nagoveštavajući smak sveta.

Četiri jahača apokalipse prikazani su u Bibliji: Otkrivenje 6:1-8. Četvoro jahača predstavljaju simbolično objašnjenje različitih događaja koji će se desiti nagoveštavajući smak sveta.
Prvi jahač apokalipse spominje se u Otkrivenju 6:2: “I videh, i gle, konj beo, i onaj što seđaše na njemu imaše strelu, i dade mu se venac, i izađe pobeđujući i da pobedi.”

Prvi jahač verovatno se povezuje sa Antihristom, kome će biti dat autoritet i koji će pokoriti svakog koji mu se bude suprotstavljao. Antihrist je lažni imitator istinitog Gospoda Isusa Hrista, koji će se takođe vratiti na belom konju: Otkrivenje 19:11-16

Drugi jahač apokalipse pojavljuje se u Otkrivenju 6:4: “I izađe drugi konj, riđ, i onome što seđaše na njemu, dade mu se da uzme mir sa zemlje i da ubija jedan drugoga, i dade mu se mač velik''.
Drugi jahač povezuje se sa ratnim sukobima koje će nagovestiti kraj sveta.

Treći jahač opisan je u Otkrivenju 6:5-6 : “… I kad otvori treći pečat, čuh treće živo stvorenje gde govori: Dođi! I videh, i gle, konj vran, i onaj što seđaše na njemu imaše merila u ruci svojoj. I čuh kako glas između četiri živa stvorenja gde govori: Litra pšenice za dinar, i tri litre ječma za dinar; a ulju i vinu nemoj škoditi!" Treći jahač predstavlja veliku glad koja je posledica rata drugog jahača.

Četvrti jahač pominje se u Otkrivenju 6:8: “I videh, i gle, konj bled, i onome što seđaše na njemu beše ime smrt, i ad iđaše za njim, i dade mu se vlast nad četvrtinom zemlje, da ubija mačem, glađu, kugom i zverinjem zemaljskim."
Četvrti jahač simbolizuje smrt i uništenje. Izgleda da je on kombinacija svih prethodnih jahača.

Četvrti jahač apokalipse doneće ratove, glad, kugu i bolesti. Ono što je zaista neverovatno, je da su četvoro jahača samo “prethodnici” još strašnijih presuda i mukama koje dolaze kasnije

Otkrivenje Jovanovo 8:6-13 "Ich sedam anđela koji imahu sedam truba, pripraviše se da zatrube.
7 I prvi anđeo zatrubi, i posta grad i oganj, smešani s krvlju, i padoše na zemlju; Ich trećina drva izgore, ich svaka trava zelena izgore.
8 I drugi anđeo zatrubi; i kao velika gora ognjem zapaljena pade u more; i trećina mora posta krv.
9 I umre trećina stvorenja koje živi u moru, i trećina lađi propade.
10 I treći anđeo zatrubi, i pade s neba velika zvezda, koja goraše kao sveća, i pade na trećinu reka i na izvore vodene.
11 I ime zvezdi beše Pelen; i trećina voda posta pelen, i mnogi ljudi pomreše od voda, jer behu gorke.
12 I četvrti anđeo zatrubi, i udarena bi trećina sunca, i trećina meseca, i trećina zvezda, da pomrča trećina njihova, i trećina dana da ne svetli, tako i noći.
13 I videh, i čuh jednog anđela gde leti posred neba i govori glasom velikim: Teško, teško, teško onima koji žive na zemlji od ostalih glasova trubnih trojice anđela, koji će trubiti.

Ovo su najozbiljnija upozorenja da ima Boga i da je Njegova čaš prepuna!
Da li sa radošću možemo reći - da dođi Gospod Isus čekamo Te?

GORE