DobraVest

DobraVest je glas Biblije i objava Božije ljubavi čitaocima

Ko je, ili šta je Sveti Duh?

 


Sveti Duh je stvarna osoba i ličnost koja je došla da prebiva u istininskim Isusovim sledbenicima, nakon što je Isus Hristos vaskrsao iz mrtvih i vazneo se na nebo. Dela Ap. 2.

Isus je rekao svojim učenicima:
„I ja ću umoliti Oca i daće vam drugog utešitelja da bude s vama zauvek: Duha istine kog svet ne može primiti jer ga ne vidi niti ga poznaje; a vi ga poznajete, jer u vama stoji I u vama će biti. Neću vas ostaviti sirotne; doći ću k vama“ Jovan14:16-18

Sveti Duh nije maglovita, eterična senka, niti je bezlična sila. On je osoba u svakom pogledu jednaka Bogu Ocu i Bogu Sinu. Smatraju Ga trećim članom Božanstva. Isus je rekao apostolima:

„I pristupivši Isus reče im govoreći: Dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji. Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetog Duha, učeći ih da drže što sam vam zapovedao; i evo ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. Amin.“ Matej 28:18-20

Bog su Otac, Sin i Sveti Duh 
I svi božanski atributi koji se pripisuju Ocu i Sinu, jednako se pripisuju i Svetom Duhu. Kada se osoba pokaje od svojih greha, ponovo se rodi i kroz veru primi Isusa Hrista Jovan 1:12-13; Jovan 3:3-21 
Bog boravi u toj osobi kroz Duha Svetoga. 1. Kor. 3:16
Duh Sveti ima intelekt, 1.Korinćanima 2:11
i emocije Rimljanima 15:30
i volju. 1.Korinćanima 12:11
Primarna uloga Duha Svetog je da „svedoči“ za Isusa Hrista. Jovan 15:26; 16:14 On govori ljudskim srcima istinu o Isusu Hristu.

Sveti Duh takođe deluje kao učitelj hrišćana
1. Kor. 2:9-14 Otkriva im Božju volju i istinu. Isus je rekao učenicima...
“A utešitelj, Duh Sveti, kog će Otac poslati u ime moje, On će vas naučiti svemu i napomenuće vam sve što vam rekoh.”
Jovan 14:26

“A kad dođe On, Duh istine, uputiće vas na svaku istinu; jer neće od sebe govoriti, nego će govoriti šta čuje, i javiće vam šta će biti unapred.” Jovan 16:13

Duh Sveti je darovan da živi u onima koji žive u istini Gospodu Isusu Hristu, kako bi proizveo Božji karakter u životu vernika. On će u naše živote ugraditi istinsku ljubav, radost, mir, strpljenje, ljubaznost, dobrotu, vernost, nežnost i samokontrolu onako kako mi to ne možemo. Galatima 5:22-23
Umesto da pokušavamo da budemo ispunjeni ljubavlju, strpljivi, ljubazni, Bog od nas traži da se oslonimo na Njega da On proizvede te osobine u našim životima. Zato je hrišćanima rečeno da hodaju po Duhu Gallatima 5:25 i ispunjavaju se Duhom. Efescima 5:18
A Sveti Duh osnažuje hrišćane da obavljaju dužnosti služenja koje promovišu duhovni rast među hrišćanima. Rimljanima 12; 1.Kor.12; Efescima 4

Sveti Duh takođe obavlja funkciju i za nehrišćane
On uverava, ubeđuje ljudska srca u vezi sa Božjom istinom koja se tiče naše grešnosti – da nam je potreban Božji oproštaj; koliko je Isus pravedan – umro je umesto nas, radi naših greha; i konačan Božji sud nad ovim svetom i svima koji Ga ne poznaju. Jovan 16:8-11

Sveti Duh nam privlači srce i um, zove nas na pokajanje i da se okrenemo Bogu radi oproštaja i novog života.

Služba Svetog Duha, kaže Isus: "I ja ću umoliti Oca, i daće vam drugog utešitelja da bude s vama zauvek: Duha istine, kog svet ne može primiti, jer Ga ne vidi niti Ga poznaje; a vi Ga poznajete, jer u vama stoji, i u vama će biti. Isus odgovori i reče mu: Ko ima ljubav k meni, držaće reč moju; i Otac moj imaće ljubav k njemu; i k njemu ćemo doći, i u njega ćemo se nastaniti.“ Jovan 14:16-17, 23

Evanđelje po Jovanu 4:24 kaže: Bog je Duh, i koji mu se klanjaju moraju mu se klanjati u duhu i istini.“
2.Korinćanima 3:17 „A Gospod je Duh. Gde je Duh Gospodnji tamo je sloboda.“ Rimljanima 8:9 „Ali vi niste u telu već u Duhu, ako zbilja Duh Božiji pribiva u vama. Ako ko nema Hristov Duh, nije njegov.“
Ovi tekstovi jasno govore da postoji jedinstvo Svetoga Duha i Isusa Hrista.

Obratimo pažnju na izlaganje koje se nalaze u navedenim tekstovima:
1. Bog je Duh
2. Gospod je taj Duh
3. "Ja ću se vratiti k vama". Kaže Isus. Dalji dokaz ove istine se može videti ako se osvrnemo na stvaranje:
1.Mojsijeva 1:2 “...i Duh Božiji lebdio je nad vodama.”
2.Jov 33:4 “Ta i mene je Duh Božiji stvorio, dah Svemogućeg me oživeo.”
Kološanima 1:16 “Jer je u njemu sve stvoreno – sve na nebu i na zemlji; vidljivo i nevidljivo, bilo prestolja, bilo gospodarstva, bilo poglavarstva, bilo vlasti; sve je po njemu stvoreno i za njega.”

Služba Svetog Duha  je pokazana i u Starom Zavetu :

1. U oblaku: 2.Mojsijeva 13:21 “Jahve je išao pred njima, danju u stpu od oblaka, da im put pokazuje, a noću u stupu od ognja, da im svetli.”
2. Na planini Karmel: 1.Carevima 18:38  "oganj pade i proguta paljenicu i drva...”

Služba Svetoga Duha u Novom Zavetu je kvalifikovana na temelju Starog Zaveta. U obliku i u vatri mi možemo videti Svetog Duha kako izvršava službu i u Starom i u Novom Zavetu. 

Postoje mnogo biblijskih simbola u opisu Svetoga Duha:
- Vatra  Matej 3:11; Dela 2.3 
- Ulje    Matej 25:1-13; Luka 10:34
- Vino   Matej 9:17; Luka 10:34
- Golub Matej 3:16
- Voda  Jovan 4:14; Jovan 7:38
- Vetar  Dela 2:2
- Pecat Efescima 1:13-14; 4:30
Svi ovi simboli opisuju karakteristike i prirodu službe Svetoga Duha.

Postoji mnogo izraza i titula upotrebljenih za Svetog Duha:
- Sveti Duh Luka 11:13
- Sveti oganj Matej 3:11
- Duh milosti Jevrejima 10:29
- Duh istine Jovan 15:26; Jovan 16:13; Jovan 14:17
- Duh života Rimljanima 8:2
- Duh obećanja Efescima 1:13
- Duh ognja Matej 3:11-12
- Duh slave 1.Petrova 4:14
- Duh Boga 1.Korinćanima 3:16; Rimljanima 8:9
- Hristov duh Rimljanima 8:9
- Duh mudrosti Isaija 11:2
- Duh pomazanja 1.Jovanova 2:20
- Utešitelj Jovan 14:16
- Duh Branitelj 

Ove titule iznose, tj. objavljuju sve karakteristike i prirodu službe Svetog Duha. Utešitelj ozačuje nekoga ko je pozvan da bude na tvojoj strani i da te brani kao što klijent zove advokata. Ista reč je upotrebljena u 1.Jovanovoj 2:2 “Zastupnik, Sagovornik.”

Sveti Duh je obećan
Proročanstvo Starog Zaveta:
Joel 2:28; 3:1 ...On će vas krstititi Svetim Duhom i ognjem.” Vrlo je važno i ono što je rekao Jovan Krstitelj: “OGNJEM”.
Ovo se ispunilo u vidu "plamenih jezika" postavljenih nad glavama stodvadesetorice u gornjoj sobi na dan Pedesetnice.
Bog je oganj spaljujući. Jevrejima 12:29 
Vatra gori i uništava, čisti i uklanja zlo, daje svetlost i toplinu, daje energiju i silu.

Isus Hrist je ovo sve učinio u srcima svetih koji su kršteni Svetim Duhom. Ovo je obećanje Isusa Hrista:
Jovan 14:15-26... Ja ću moliti Oca i daće vam drugog Ca koji će ostati u vama zauvek.” Odgovori mu Isus: “Ako me ko ljubi držaće moju reč i moj će ga Otac ljubiti; k njemu ćemo doći i kod njega ćemo se nastaniti.”

Sveti Duh je učinio nekoliko novina sa svojim dolaskom kao Zastupniik. Ispunio je verne i nastanio se u njihovim srcima, i boravi u Crkvi.

Zadatak i služba Svetog Duha Biblija kaže:
Jovan 16:13 ”A kada dođe on, Duh istine, uvešće vas u svu istinu.”
1.Korinćanima 2:10 “Zemaljski čovek ne prima ono što dolazi od Duha Božijeg, jer je to za njega ludost. On to od sebe nemože ni upoznati jer se to mora uz pomoć Duha rasuđivati.”

2.Petrova 1:21 “Jer nikad neko proročanstvo nije došlo od ljudske volje, nego su ljudi govorili od Boga, potaknuti od Svetoga Duha.”

Bez Svetoga Duha čovek ne može razumeti Bibliju.
Zato samo ljudi ispunjeni Duhom mogu proučavati Reč Božiju. Iz ovog zaklučujemo da nemože biti dva različita tumačenja Svetog Pisma i oba da budu ispravna. Sveti Duh uvek otkriva istu stvar svakoj osobi.

Sveti Duh presvedočava čoveka o grehu:
Jovan 16:8 “On će, kada dođe, dokazati svetu zabludu s obzirom na njega…” Ovo je prvi korak u spasenju grešnika, Sveti Duh osvetljava propovedanu Reč oživljava je u srcu i budi svest slušaoca.

Sveti Duh opominje čoveka da mu je život u grehu, da je grešnik. Spasenje je zadatak Svetoga Duha u srcu čoveka od početka do kraja.
Sveti Duh obnavlja:
Jovan 3:5 “Odgovori mu Isus: Zaista, zaista ti, kažem, ko se ne rodi od vode i Duha Svetoga, taj, ne može ući u Carstvo nebesko.”
Poslanica Titu 3:5
Ne za dela pravedna koja mi učinismo, nego po svojoj milosti spase nas banjom prerođenja i obnovljenjem Duha Svetog.”

Delo preporoda se sastoji u tome da menja grešnika u svetog čoveka prouzrokujući da čovek postane novo biće u Gospodu isusu Hristu. Ovo se može izvršiti jedino kroz snagu Svetoga Duha koji dolazi u čovekov život. Sveti Duh se nastanjuje u Božijem detetu:
Rimljanima 8:9 “Ali vi niste u telu, već u Duhu ako zbilja Duh Božiji prebiva u vama…”
1.Korinćanima 6:19
“Ili zar ne znate da je vaše telo hram Svetoga Duha, koji stanuje u vama i koji vam je dan od Boga.”
Da, Sveti Duh ispunjava hram ljudskog srca i stanuje i njemu.

Sveti Duh zapečaćuje vernike:
Efescima 1:13 “…U njemu ste, prigrlivši veru, i zapečaćeni za dan otkupljenja.”!

Biti zapečaćen ima sledeća značenja:

1. VLASNIŠTVO dete Božije sada pripada Isusu Hristu.
2. SIGURNOST dete Božije je toliko dugo sigurno koliko Sveti Duh boravi u njemu, a taj pečat je nesalomljiv.
3. POTVRDA Pečat Svetoga Duha daje Božiju potvrdu za naš život.
4. ZAVRŠNI POSAO Krštenje Svetim Duhom je poslednja stepenica u delu “Novog rođenja” vernika, ali posao Svetoga Duha u pogledu duhovnog rasta se nastavlja do kraja života koz prosvećenje istim Duhom.
Sveti Duh deluje u sili:
Dela apostolska 1:8 “Ali, priće te snagu pošto Sveti Duh dođe na vas…
Ova reč “snaga” dolazi iz reči “dinamis” a na primer, stvari kao dinamit, dinamo i sl. vuku koren iz te reči. U napred navedenom stihu se govori o sili koja dolazi od Boga u život čoveka dajući mu snagu da savlada kušnje i živi pobedonosno nad grehom. Ta ista sila nam daje snagu da svedočimo izgubljenom svetu o spasonosnoj slavi Gospoda Isusa Hrista.

Sveti Duh krštava u telo Hristovo 
1.Korinćanima 12:13 “U istinu mi smo svi …kršteni Svetim Duhom u jedno telo.” Božije dete je stavljeno u telo Hristovo u isto vreme kada Hrist u Duhu Svetom ulazi u njega.
To možemo slikovito prikazati postavljajući jednu praznu šoljicu u posudu punu vode. Šoljica je u vodi i voda je u šoljici.

Krštenje Svetim Duhom 
Krštenje Svetim Duhom i ognjem objavljuje Matej 3:11 i kaže da je dar od Boga, dar koji je obećao Gospod Isus Hrist, za sve vernike, ovo čudesno iskustvo je drugačije i sledi začetkom obraćenja novog rođenja.
Jovan.14:15-17,26; 16:8,13-14; Dela.1:8; 2:4,33,38-39; 10:44-48; 19:6

Gospod je dolazak Duha Svetoga smatrao veoma važnim da je rekao „…vama je bolje da ja odem, jer ako ne odem, Branitelj neće doći k vama. Odem li, poslat ću ga k vama“ Jovan.17:7.
Duh Sveti je ne odložno potreban u hrišćanskom životu, jer bez pomoći Duha Svetoga hršićanin ne može živeti kako treba – hrišćanskim pobedonosnim životom, niti činiti ono što treba.

Mnogi vernici imaju divno pomazanje Svetim Duhom, ali nisu primili puninu krštenja Svetim Duhom.

Kada Sveti Duh dolazi u svoj punini, On dolazi da ostane s vernikom. Jovan14:16-17 On ispunjava duh, dušu i telo koji su tada potpuno podređeni Njegovoj volji i sili, i On upotrebljava njihov jezik na nadprirodan način.
Svi koji vjeruju imaju pravo na Očevo obećanje – krštenje u Svetom Duhu i ognju. Svaki istinski vernik – hrišćanin za tim treba vrelo da čezne, želi i ozbiljno tražiti.

Krštenje u Svetom Duhu je bilo uobičajeno iskustvo svih vernika u prvoj hrišćanskoj crkvi. Ono je divno iskustvo i u današnjoj crkvi.

Sveti Duh vodi Božije dete: Vidi u Poslanici Rimljanima 8:14 “Svi su oni koje vodi Božiji Duh sinovi Božiji.”
Dela Ap.13: 2-3 “kada su jednom obavljali službu Božiju i postili, Sveti Duh reče: “Odvojite mi Barnabu i Savla za delo na koje sam ih odredio.”
Dela 16:6-7 .
“Tako pođoše u Frigiju i Galiciju pošto im je Sveti Duh zabranio da propovedaju Reč u Aziji. kada dođoše na granicu Mizije, htedoše u Bitaniju, ali im ne dopusti Isusov Duh."

Sveti Duh vodi dete Božije ka razumevanju Svetog Pisma i Božije volje.
Kroz govor upućen nama i kroz razne okolnosti Sveti Duh nas vodi u svakom detalju našeg života. U Antiohiji Sveti Duh je govorio Crklvi i upravljao ih da pošalju Varnavu i Pavla kao misionare. U navedenim tekstovima vidimo da je Sveti Duh upravljao svaki korak.

Postoje gresi koji se mogu učiniti protiv Svetoga Duha: Koji?
1. Odupiranje Svetom Duhu: Dela Ap. 7:51 “Ljudi tvrde šije (vrata) ... Vi se uvek odupirete Svetom Duhu.”
Ovo je greh odbijanja i to čini grešnik kada ga Sveti Duh opominje, a čovek Ga grubo i ravnodušno, svesno odbacuje.
Kada se ovo događa, ne postoji više nikakve nade za spasenje toga grešnika.
Biblija kaže: “Božiji Duh se neće uvek boriti sa čovekom.” 1. Mojsije 6:3

2. Uvreda ili preziranje Svetoga Duha
Jevrejima Poslanica 10:29
“Koliko će goru zaslužiti kaznu onaj koji pogazi Sina Božijega… i koji teško uvredi Duha milosti.”
Studija konteksta ovih reči daje – jasno na znanje da se ovde radi o odpadniku.

On prezire i prkosi, protv je onog što je Bog učinio za njega.
Ovaj greh može biti uspoređen sa Ezavovim grehom. Koji je prodajući svoje prvorodstvo, sagrešio i nije se mogao više iskreno pokajati. Jevrejima 12:17 Otpadniku koji čini slične grehe može se desiti da mu nikada nebude oprošteno.

Huljenje na Svetoga Duha:
Biblija, Evanđelje po Mateju 12:31-32 “Zato će se, kažem vam, svaki greh i hula oprostiti ljudima, ali hula protiv Svetoga Duha neće se opostiti nikada.
Ako ko rekne protiv Sina čovečijega, Isusa Hrista može mu se oppostiti, ali ako neko rekne nešto protiv Svetoga Duha, ne može mu se oppostiti ni na ovom svetu ni na drugome.”

Ovo je neoprostiv greh! To se čini rečju i ustima, ali mi možemo pročitati u stihu 34 da na usta izlazi on što je u srcu.”
Matej 12:34. Ovaj greh je počinjen govorom koji je nadahnut srcem koje prezire Svetog Duha. Ovo je osobina sotone da ometa delo i delovanje Svetog Duha.
Ovde se izdaje opomena svakome da bude pažljiv da ne bi sudio manifestacije Svetoga Duha.
Upravo to postaje neoprostiv greh jer je bez Svetoga Duha nemoguće zadobiti spasenmje. Ako čovek huli na Svetoga Duha koji treba da ga vodi ne samo u spasenje već i kroz ceo život, onda spasenje za toga čoveka i nema nikakvog značaja.

Sa takvi stavom ne može biti spasen
Pre svog spasenja apostol Pavle je bio bogohulnik ali on nije učinio neoprostiv greh jer se njegovo bogohulstvo sastojalo u progonstvu vernika Isusa Hristai, ne verovanju da je Isus Mesijja.
1.Timotejeva 1:13 kaže:
“Mene, koji sam pre bio hulitelj, progonitelj i nasilnik. Ali sam postigao milosrđe…”

Žalostiti Svetog Duha:
Efescima Poslanica 4:30 kaže: “Ne žalostite Svetoga Duha…” Sveti Duh je radostan kada donosimo plodove pravednosti i poslušnosti, a žalosti se ka se živi svetskim bezbožnom životom, greši i sl. to je Gašenje Svetoga Duha:
1.Poslanica Solunljanima 5:19, kaže: "Duha ne gasite!” Ovo se može učiniti zapostavljanjem duhovnih darova i zapostavljanjem važnosti Sv. Duha u svim aktivnostima, “Ugasiti” znači od straniti vatru i toplotu.”

Laganje Svetome Duhu:
Dela Ap. 5:3, kaže: “Tada mu Petar reče: “Ananija, zašto je sotona zauzeo tvoje srce tako da slažeš Svetome Duhu…” Ananija nije umro zato što je zadržao deo novca, već zato što je rekao da je sve doneo, da daruje, dok je u stvari zadržao jedan deo misleći da niko to neće saznati.
Ovo je u svari kušanje Svetoga Duha. Dela Ap. 5:9.

NAPOMENA

Naš cilj u prvom redu nije da ljudima (bilo koje verske ili religiozne pozadine) objasnimo doktrinu o Bogu Biblije, nego da im posvedočimo za DobruVest Istinu. Govoreći im o Gospodu Isusu Hristu, Sinu Božijem, koji je umro za naše grehe, stavljamo ih pred odgovornost da veruju i priznaju Isusa Hrista za Gospodara i Spasitelja, ili da ne veruju da je On (Bog) i jedini Posrednik između Boga i čoveka, i odbace jedini put spasenja.

Ukoliko imate pitanja po ovoj temi, ili druga, a koja su povezana za čovekovu veru i život po Svetom Pismu, slobodno se javite, pokušaćemo što pre da vam odgovorimo biblijskim Svetlom.

Kontakt

GORE