DobraVest

DobraVest je glas Biblije i objava Božije ljubavi čitaocima

- Tri osobe su Bog. - Svaka osoba je u potpunosti Bog. - Bog je jedan. 1.Tim 2:5

Šta je Sveto Trojstvo i kako ga objasniti?

U ovom delu ćemo videti nešto više o osobama Svetoga Trojstva i njihovom odnosu, odnosno bliže objasniti Trojstvo.Treba imati na umu da nas, dok detaljnije razmatramo osobe Trojstva, prvenstveno zanima otkriti činjenice koje Biblija iznosi o ovom pitanju, a ne šta koji teolog misli o tome. Svakako ćemo koristiti saznanja i otkrića do kojih su došli mnogi proučavajući Bibliju.

Pojam osobe - Kada kažemo osoba, to ne znači da sledimo moderne definicije osobe, nego na najprikladniji način pokušavamo izraziti ono što Biblija govori o Svetoj Trojici. Kada kažemo da je Bog jedan, i da su Trojica Bog, valja postaviti pitanje: ''Čega trojica?''

Koju reč da upotrebimo odgovarajući na ovo pitanje?
Ne možemo reći tri boga (iako Biblija sve tri osobe zove Bog), jer Bog je jedan. Niti možemo reći tri dela Boga, kao da bi se Bog mogao rastaviti na delove.
Ne možemo reći ni da se Bog objavljuje u tri oblika ili u tri vida.
Kao da se nekada objavljuje kao Otac, nekada kao Sin, a nekada kao Duh Sveti. Ni to ne bi bila istina, jer ponekad vidimo sve tri osobe kako deluju zajedno Mateju 3:16-17. Budući da je reč osoba 17 najprikladnija da opiše božansku istinu, od davnina su je Božiji ljudi počeli upotrebljavati.

Pri korištenju ovoga pojma trebamo imati na umu, kao što kaže biblijski rečnik da: ''ličnost” kod čoveka označava nezavisnost volje, postupaka i osećaja, vodeći k ponašanju specifičnom za osobu... Ovo ne možemo direktno primenuti na osobe Trojstva, jer one nisu samostalne i nezavisne individue, nego su, iako Trojica, ipak jedan Bog. Jednakost osoba Da bi precizno i nepogrešivo shvatili i objasnili Trojstvo, potrebno je da utvrdimo neke temeljne činjenice.
Biblija uči da je Bog jedan. Također uči da su tri osobe Bog.
Bog je Otac, Sin i Duh Sveti. Nijedna od ovih osoba nije opisana sa jednim delom božanskih osobina, odnosno kao jedan do Boga, nego kao Bog u potpunosti. Tako je Otac u potpunosti Bog, Sin je u potpunosti Bog i Duh Sveti je u potpunosti Bog. Ali nisu tri Boga, nego jedan. alt

Recimo to ovako:
-Tri osobe su Bog.
-Svaka osoba je u potpunosti Bog.
-Bog je jedan.

Ista je suština, ista je narav, isto je božanstvo sve tri osobe. Ne možemo reći da je Sin Bog, ali malo manji, ne potpuno ravan Ocu. Ili da je od drugačije prirode nego Otac. To bi bilo potpuno suprotno Bibliji koja jasno kaže da je Sin jednak Ocu, da je Otac u Njemu i On u Ocu, te da su jedno vidi stihu 14 i 15.
Ovo isto važi i za Duha Svetog kojem se u Bibliji daju iste osobine kao prvoj dvojici i stavlja Ga na Njihov nivo Mateju 28:19. Nigde ne vidimo nikakvu inferiornost u biću bilo koga od Svete Trojice (da u delovanju, ali ne u biću ili božanstvu).
Zato Svetu Trojicu moramo smatrati u potpunosti jednakim i u potpunosti Bogom. Razlike osoba Međutim, među osobama Božanstva postoje neke razlike u Njihovim zadacima, odnosno u području delovanja i redosledu.
Obično se kaže da su osobe Trojstva u božanstvu jednaki, jedan Bog, jedino se razlikuju u njihovom odnosu prema stvorenju i u međusobnom odnosu.
Kada gledamo kako Biblija opisuje delovanje božanskih osoba u njihovom odnosu prema svetu, u prvom redu u stvaranju i otkupljenju, možemo videti da postoje različite funkcije ili aktivnosti Trojice.

Naj jasnije ćemo to videti kroz ulogu Oca, Sina i Duha Svetoga u spasenju čoveka. Jasno vidimo da je Otac poslao Sina na svet da umre za naše grehe. Otac i Sin su poslali Duha Svetog. Ne možemo reći da je Sin poslao Oca, niti da je Duh poslao Sina ili Oca. Niti možemo reći da je Otac umro na krstu, ili možda Duh Sveti. Biblija tako ne kaže. Postoji, dakle, (kako ponekad vidimo) jasno određena služba svake pojedine osobe. Sin je došao da vrši volju Očevu, da objavi Njegovo ime ljudima, da umre na krstu za grehe sveta.
Duh Sveti je došao da proslavi Sina Božijeg, da uvede učenike u svu istinu, da ih preobražava u lik Isusa Hrista, da daje snagu za službu. On daje duhovne darove. Dakle, vidimo da postoje neke razlike u funkcijama Svete Trojice, ali nikako u Njihovim osobinama odnosno božanstvu.

Iako postoje različite funkcije u odnosu prema svetu, ipak Trojica ne deluju samostalno, nezavisno jedan od drugoga. Na primer, kada Duh Sveti upućuje učenike u svu istinu, Isus kaže da će to raditi tako što će uzimati od Svoga i davati učenicima, a ono što je Hristovo, to je ustvari i Očevo. Jovanu 16:13-15
Razmatrajući delovanje Trojice, zapažamo određene razlike u ulozi, ali i redosledu; odnosno zapažamo podređenost među osobama. Vidimo da je Sin podređen Ocu, a Duh Sveti Ocu i Sinu. Otac je poslao Sina,
Otac i Sin Duha Svetoga. Otac deluje kroz Sina; Otac i Sin kroz Duha.
Iako su sva Trojica potpuno jednaki u božanstvu, ipak postoji red.
Možemo zaključiti da su Sveta Trojica jednaki u božanstvu, ali podređeni po svojim ulogama. Sveto Trojstvo ne vidimo samo u Božijem odnosu prema stvorenju, nego u samoj biti božanstva vidimo tri različite osobe, tj. vidimo razlike u međusobnom odnosu osoba unutar božanstva.

Trojica su bila, jesu, i biće; Bog je uvek postao kao Sveto Trojstvo:
Otac Sin i Duh Sveti. Nije bilo vreme kada je bio samo Otac, ili samo Sin i
samo Duh Sveti. Sveto Trojstvo će uvek i da bude.
Ovo možemo jasno zaključiti na temelju sledećih biblijskih tekstova:
''Jer ja, Jahve, se ne menjam, a vi se, sinovi Jakovljevi, neprestalno menjate!'' Malahija 3:6 
Iz ovog teksta vidimo da je Božja osobina nepromenljivost. Isto tako kaže i psalmista: ''...ti si uvek isti - godinama tvojim nema kraja.'' Psalam 102:28 
Budući da je Božija osobina nepromenljivost, to znači, ako je Bog Trojstvo danas, to je uvek bio i uvek će biti. To potvrđuju i drugi tekstovi:
''Blagoslovljen Bog i Otac Gospoda našega Isusa Hrista, on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima, u Hristu. Tako: u njemu nas sebi izabra pre postanka sveta da budemo sveti i bez mane pred njim''.Efežanima 1:3-4

Ovde vidimo Oca koji bira u Hristu i to pre postanka sveta.
Ovaj tekst nam pokazuje postojanje Oca i Sina pre stvaranja sveta. Sin Božiji, Isus Hrist, nije postao Sin tek kada se utelovio kroz Devicu Mariju, nego je bio Sin i pre postanka sveta. Kada Reč Božija govori o stvaranju sveta, kaže da je Otac sve stvorio kroz Sina: ''Više puta i na više načina Bog je u prošlosti govorio ocima kroz proroke; konačno, u ove dane, progovorio je nama kroz Sina. Njega postavi iznad svega; Njega po kome stvori svetove'' Jevrejima 1:1-2
Osobina Oca, Sina i Duha Svetog je večno postojanje. Tako znamo da su oni bili, jesu, i bi će zauvek.
To znači da se osobe ne razlikuju kao osobe samo u njihovom odnosu prema stvorenju, nego one postoje u samoj biti božanstva.
Dakle, u božanstvu razlikujemo tri osobe i pre stvaranja sveta.
Neki žele da kažu da će u budućnosti Trojstvo biti više osoba, cela mnogočlana porodica. Takva ideja je kontradiktorna principu Božije nepromenljivosti.
Apostol Jovan, u svojoj prvoj poslanici, piše da je Bog ljubav. 1.Jovan 4:8

Ovo je takođe jedan dokaz da Sveto Trojstvo postoji kao takvo u večnosti.
Kada ne bi bilo Oca, Sina i Duha Svetog, ne bi mogli reći da je Bog bio ljubav pre stvaranja duhovnog i materijalnog sveta.
Ljubav nije samo neki osećaj, nego jedan kvalitet koji karakterizira odnose između najmanje dve osoba.
Budući da je Bog nepromenljiv, znači da je bio ljubav i pre stvaranja sveta.
Koga je ljubio kada nije bilo anđela, arhanđela, čoveka ni životinja?
Ljubav je postojala među osobama Trojstva.
Otac ljubi, Sin ljubi, i Duh ljubi. Rim. 15:30

Šta Trojstvo nije?
Da ne bi bilo greške, potrebno je preciznije istaći šta Trojstvo nije.
Mnogi su pokušali da razumski dokuče i objasne Trojstvo.
To je urodilo pojavom mnogih krivoverja. I danas se mnogi bune i kažu da neće verovati u Trojstvo jer to za njih nije logično, odnosno ne mogu da shvate svojim razumom. To koriste čak kao argumenat protiv nauke o Trojstvu.
Gledajući realno, i zdravo razmišljajući, sasvim je normalno da mi ne možemo shvatiti i razumeti Boga u Njegovoj punini.

Bog kojeg bi čovek mogao razumeti i shvatiti, ne bi bio ništa veći nego sam čovek. Istinski Bog je daleko iznad našeg shvatanja i razumevanja. Apostol Pavle je napisao ovako:
„O dubino bogatstva i premudrosti i razuma Božijeg! Kako su neispitivi Njegovi sudovi i neistraživi Njegovi putevi! Jer ko pozna misao Gospodnju“?
Rimljanima 11:33-34

Dakle, smešni su i nerealni zahtevi nekih koji žele shvatiti i razumeti Boga u potpunosti, ili shvatiti i razumeti nauku o Trojstvu u njenoj punini, pa da bi poverovali. Biblijski je način čak suprotan, a to je: Verovati da bi prepoznao. Pogrešno je reći da mi ne možemo razumeti biblijsku nauku o Trojstvu.
Mi jasno možemo i trebamo razumeti nauku o Trojstvu (odnosno ono što Biblija govori o Trojstvu), ali svojim umom ne možemo u potpunosti shvatiti svu veličinu božanske istine. Zbog pokušaja da se svede Bog na nivo ljudskog razuma, nastala su razna krivoverja o Bogu i nauci o Trojstvu.

Neki su rekli da je Bog jedna osoba koja se objavljuje u tri oblika.
Dakle, prema tima nemamo tri osobe tj. (tri osobe, a jedan Bog, što je teško shvatiti), nego se po njihovom jedna osoba samo pojavljuje sad u ovom, sad u onom obliku. Ovakvo mišljenje možemo pobiti citirajući samo jedan tekst i to sa Isusovog krštenja. Tu vidimo tri osobe koje se istovremeno pojavljuju.
Otac govori s neba, Sin se krsti, a Duh Sveti silazi u obliku goluba.

Ako Trojstvo pokušavamo da objasnimo pomoću nekih primera, kao što je voda koja je jedna supstanca, ali se može naći u tri oblika: tečnom, čvrstom i gasovitom, ili kada kažemo da je jedan čovek istovremeno i sin svome ocu, i otac svome sinu i muž svojoj ženi, mi se ustvari približavamo ovom pogrešnoj veronauki.

Drugi su na mnogo gori način želeli razumeti Trojstvo, te su 'lako' objasnili da je ustvari samo Otac pravi Bog. Sin je, po njihovom, samo neko stvorenje (neki arhanđeo), a Duh Sveti samo sila. I onda nema problema da to nekako shvatimo svojim razumom, ali tu se onda javljaju nerešivi problemi kako to da uskladimo sa Biblijom.

Treći su pokušali napraviti neki kompromis između Biblije i 'zdravog razuma', pa su rekli da je Otac Bog, Sin također, ali ne i Duh Sveti.
Četvrti su jasno vidjeli da Biblija uči o božanstvu i Oca, i Sina, i Duha Svetoga, te 'logično' zaključili da ustvari postoje tri boga.

Ovakvo mišljenje je direktno suprotno Bibliji koja tvrdi da postoji samo jedan Bog. Tako, Sveta Trojica nisu tri boga, niti su tri dela jednog Boga (kao da bi se Bog mogao podeliti), nego tri osobe, od kojih je svaka u potpunosti Bog.
Prvo spomenuto krivoverje se zove modalizam ili sabelijanizam, drugo arijanizam (danas se može videti u učenju Jehovinih svedoka), treće je makedonijanizam. Danas se slična nauka može videti u naučavanju ''Opštesvetske Crkve Božije''.
Četvrto se zove triteizam. Pored ovih osnovnih postoje i druga pogrešna veronauka. Ovde sam samo želio pokazati da je svesti Trojstvo na nivo ljudskog razuma nemoguće i da takvi pokušaji neminovno rađaju (jeretici) pogrešnu veronauku.

Kako objasniti Trojstvo oznaka nije biblijski
Trojstvo je, dakle, biblijska nauka koja govori o jednom Bogu koji se objavljuje u tri osobe. Te osobe su Otac, Sin i Duh Sveti. Svaka od ovih osoba je u potpunosti Bog i Biblija je naziva Bog, ali nema tri Boga nego jedan.
Dakle ove tri osobe su, na neki čudesan način, jedan Bog. Mislim da bi nam do sada trebalo biti jasno šta je to Trojstvo, ostaje nam da vidimo kako ćemo drugima objasniti Trojstvo? To je vrlo važno.

Naš cilj ne treba biti zadovoljiti ljudske težnje za logičnim razumevanjem Božanstva, kao što smo to videli pre, nego pokazati da je Trojstvo ustvari biblijska objava. Sama Biblija nikada ne pokušava dati neku definiciju koja će biti shvatljiva našem ograničenom razumu, nego jednostavno iznosi tvrdnje o Bogu i Njegovoj trojstvenoj naravi. Naš cilj dakle treba biti jasno pokazati iz Biblije da je Bog jedan, da su i Otac, i Sin, i Duh Sveti objavljeni u Bibliji kao Bog (Bog u potpunosti TROJEDINI BOG),i da su Trojica različite osobe (ali imajući u vidu ono što smo do sada rekli o osobama). Ili kao što je u početku rečeno: Tri osobe su Boga. Svaka osoba je u potpunosti Bog. Bog je jedan. Objasniti Trojstvo ustvari nije komplikovano. Trebamo jednostavno pokazati ove biblijske činjenice, to ovaj opis (dovoljno detaljno) i čini. Od ljudi ne trebamo tražiti ni očekivati da razumu Trojstvo u potpunosti, nego da veruju objavi Svete Reči – Biblije. Jedna hršćanska enciklopedija stvari postavlja ovako:
''Kada smo rekli ove tri stvari: da nema Boga osim jednoga; da je svaki, i Otac i Sin i Duh Sveti, Bog; da je Otac i Sin i Duh Sveti osoba – mi smo objavili doktrinu o Trojstvu u potpunosti.'' Ovome treba dodati samo to da su sve tri osobe u potpunosti Bog.

NAPOMENA

Mnogima ovo neće biti prihvatljivo što Biblija govori o Svetom Trojstvu.
Ali, verujem, da njima nisu prihvatljive ni mnoge druge stvari o kojima Biblija uči. Naš cilj u prvom redu nije da ljudima (bilo koje verske pozadine) objasnimo doktrinu o Bogu Biblije, nego da im posvedočimo za DobruVest, Istinu.

Govoreći im o Gospodu Isusu Hristu, Sinu Božijem, koji je umro za naše grehe, stavljamo ih pred odgovornost da veruju i priznaju Isusa Hrista za Gospodara i Spasitelja, ili da ne veruju da je On (Bog) i jedini posrednik između Boga Oca i čoveka, i odbace jedini put spasenja.

Ukoliko imate pitanja po ovoj temi, ili druga, a koja su vezana za čovekovu veru i život po Svetom Pismu, slobodno se javite! Pokušaćemo što pre da vam odgovorimo biblijskim Svetlom. 

Ipak postoji samo jedan Bog.
Biblijska ilustracija o Svetom Trojstvu

> Reče joj Isus: Ne dohvataj se do mene, jer se još ne vratih k Ocu svom; nego  idi k braći mojoj, i kaži im: Vraćam se k Ocu svom i Ocu vašem, i Bogu svom i Bogu vašem. Jovan 20:17 
> A znamo da Sin Božji dođe, i dao nam je razum da poznamo Boga Istinitog, i da budemo u istinitom Sinu Njegovom Isusu Hristu. Ovo je Istiniti Bog i Život večni. 1.Jovanova 5:20 
> "Evo, ja šaljem glasnika svojega pred tobom, koji će ti pripraviti put. Marko 1:2
Tada Isusa odvede Duh u pustinju da Ga đavo kuša. Matej 4:1
> A kad dođe On, Duh istine, uputiće vas na svaku istinu; jer neće od sebe govoriti, nego će govoriti šta čuje, i javiće vam šta će biti unapred. Jovan 16:13

> A dok Petar razmišljavaše o utvari, reče mu Duh: Evo tri čoveka traže te; Dela 10:19
> A kad oni služahu Gospodu i pošćahu, reče Duh Sveti: Odvojte mi Varnavu i Savla na delo na koje ih pozvah. Ovi dakle poslani od Duha Svetog siđoše u Seleukiju i odande otploviše u Kipar. Dela 13:2+4 
> Pazite dakle na sebe i na sve stado u kome vas Duh Sveti postavi vladikama da pasete crkvu Gospoda i Boga koju steče krvlju svojom; Dela 20:28 

> Ali vas molim, braćo, zaradi Gospoda našeg Isusa Hrista, i zaradi ljubavi Duha, pomozite mi u molitvama za me k Bogu; Rim 15:30
> A nama je Bog otkrio Duhom svojim; jer Duh sve ispituje, i dubine Božije. 1.Kor 2:10 
> Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih va ime Oca i Sina i Svetog Duha  Matej 28:19 
> Jer je jedan Bog, i jedan posrednik Boga i ljudi, čovek Hristos Isus  1.Tim 2:5

Kontakt

GORE