• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Šta je to pokajnička molitva? PDF Štampa El. pošta
Napisao Dobra Vest   

Odgovor: Molitva                          Ova Molitva ima na Cd-u,  naruči na Mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

altPokajanja je molitva kojom se osoba moli Bogu kada shvati da je grešna i da joj je potreban Spasitelj. Samim izgovaranjem pokajničke molitve ništa nećemo postići. Pokajnička molitva ima smisla ako iskreno odražava ono što osoba zna, razume i veruje u vezi svoje grešnosti i potrebe za spasenjem.

Prvi aspekt pokajničke molitve je razumevanje da smo svi grešni. Rimljani 3:10 objavljuju, "Kao što je napisano: Nema pravednoga – baš ni jednoga."

Biblija jasno kaže da smo svi zgrešili. Svi smo gršnici kojima je potrebna milost i oproštenje od Boga (Titu 3:5-7). Zbog našeg greha, mi zaslužujemo večnu kaznu. (Matej 25:46). Pokajnička molitva je molba za milost da ne bi bili osuđeni na strašnom Sudu. 

To je molba za milost da ne bi podlegli gnevu.

Drugi aspekt pokajničke molitve je poznavanje onog što je Bog uradio da bi otkupio naš izgubljen i grešan život. Bog se utelovio i postao ljudsko biće u osobi Isusa Hrista (Jovan 1:1,14). Isus nas je naučio istini o Bogu, i živeo je savršeno pravedan i bezgrešan život (Jovan 8:46; 2 Korinćanima 5:21). Onda je Isus umro na krstu umesto nas, preuzimajući kaznu koju smo mi zaslužili (Rimljani 5:8). Isus je ustao iz mrtvih da bi dokazao svoju pobedu nad grhom, smrću i paklom (Kološani 2:15; 1 Korinćanima 15). Zbog svega ovog, gresi nam mogu biti oprošteni i večni dom u Nebu obećan - samo ako poverujemo u Isusa Hrista.

Sve što treba da uradimo je da verujemo da je On umro umesto nas i da je ustao iz mrtvih. (Rimljani 10:9-10). Možemo biti spašeni isključivo milošću, samo verom, u Isusa samog. Efesci 2:8 izjavljuju, "Jer ste posredstvom vere blagodaću spaseni, i to nije od vas, - Božiji je dar; ne od dela da se niko ne pohvali.” Izgovaranje pokajničke molitve je jednostavno samo način da kažeš Bogu da se oslanjaš na Isusa Hrista kao svog Spasitelja. Nema "magičnih" reči koje će te spasiti. Samo nas vera u Isusovu smrt i vaskrsenje može spasiti. Ako misliš da si grešan i da ti je potrebno spasenje kroz Isusa Hrista, evo jedne pokajničke molitve kojom možeš da se moliš Bogu: "Bože, znam da sam grešan. I znam da zbog toga zaslužujem kaznu. Ali, ja verujem u Isusa Hrista kao mog Spasitelja. Verujem da su Njegova smrt i vaskrsenje omogućili da mi bude oprošteno. Ja verujem u Isusa i samo u Isusa kao mog ličnog Gospoda i Spasitelja. Hvala ti Gospode, što si me spasao i što si mi oprostio! Amin!"
                  

Molitvu možeš naručiti na CD-u  E-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

BORBENA MOLITVA

"Oče nebeski, poklanjam se u obožavanju i slavljenju pred Тobom. Pokrivam sebe krvlju Gospoda Isusa altHrista, kao svojom zaštitom za ovo vreme molitve. Predajem se Тebi potpuno i bez rezerve, u svakoj oblasti života. Ustajem protiv svakog delovanja Sotone, što bi me ometalo u ovom vremenu molitve, poveravam sebe jedinom, istinitom i živom Bogu i odbijam svako uplitanje sotone u moju molitvu.  Sotono, zapovedam ti, u ime Gospoda Isusa Hrista, da napustiš moju prisutnost, sa svim tvojim demonima, i stavljam krv Gospoda Isusa Hrista između nas.  

Oče nebeski, obožavam Тe i Тebi dajem slavu. Priznajem da si Тi dostojan da primiš svu slavu, čast i hvalu. Obnavljam moju odanost Тebi i molim da me blagosloveni Duh Sveti osposobi za ovaj čas molitve. Zahvalan sam da si od večnosti imao ljubav prema meni, tako da si poslao Gospoda Isusa Hrista u svet, da umre umesto mene tako da ja budem iskupljen. Zahvalan sam da je Gospod Isus Hrist došao kao moj predstavnik, i da mi kroz Njega daješ potpuno oproštenje; Тi mi daješ večni život; poklanjaš mi savršenu pravdu Gospoda Isusa Hrista, tako da sam sada opravdan. Zahvalan sam da me u NJemu činiš kompletnim i da si mi pružio Sebe da budeš moja snaga.

Oče nebeski, dođi i otvori moje oči da mogu da vidim kako si velik i kako je potpuna Тvoja briga za ovaj novi dan. Ja, u ime Gospoda Isusa Hrista, uzimam svoje mesto sa Hristom na nebesima, nad svim poglavarstvima i silama (silama tame i nečistih duhova) pod mojim nogama. Zahvalan sam da je pobeda Gospoda Isusa Hrista zadobijena na krstu i za mene; i data mi je NJegovim vaskrsenjem; i da sam i ja seo-la s Gospodom Isusom Hristom na nebesima.

Zato, izjavljujem da su mi sva poglavarstva i sile i svi nečisti duhovi pokorni u ime Gospoda Isusa Hrista. Zahvalan sam za naoružanje koje si mi pripravio i stavljam pojas istine, oklop pravednosti, obuću mira i kacigu spasenja. Podižem štit vere protiv svih zapaljivih strela neprijatelja, i uzimam u ruku mač Duha, Reč Božiju, i koristim Тvoju Reč protiv svih sila zla u mom životu; stavljam ovo naoružanje i živim i molim u potpunoj zavisnosti od Тebe, blagosloveni Duše Sveti.

Ja sam zahvalan-a, Oče nebeski, da je Gospod Isus Hrist izazvao sva poglavarstva i sile i razotkrio ih i trijumfovao nad njima. Potvrđujem svu ovu pobedu za moj život danas. Odbacujem iz mog života svako prišaptavanje, optužbe i kušnje sotonske. Ispovedam da je Reč Božija istinita, i izabiram da živim danas u svetlu Božije Reči. (Biblije) Izabiram, Oče nebeski, da živim u poslušnosti Тebi i u zajedništvu s Тobom.  Otvori moje oči i pokaži mi oblasti u mom životu, ono što Тi ne ugađa.

Deluj u mom životu tako da ne bude područja koje daje Sotoni uporište protiv mene. Pokaži mi svaku oblast slabosti. Pokaži mi svaku oblast u mom životu gde moram da se suočim, tako da ugodim Тebi. Na svakom putu danas stojim za Тebe i u službi Duha Svetoga u mom životu. Verom i u zavisnosti od Тebe odbacujem starog čoveka i stojim u svoj pobedi raspeća, u kome je Gospod Isus Hristos pribavio očćenje za staru prirodu. Oblačim novog čoveka i stojim u svoj pobedi vaskrsenja i u  promisli koju On čini za mene da živim iznad greha.  Zato, u ovom danu odbacujem staru prirodu u kojoj je sebičnost, i oblačim novu prirodu u kojoj je ljubav.

Odbacujem staru prirodu u kojoj je strah i oblačim novu prirodu u kojoj je hrabrost. Odbacujem staru prirodu u kojoj je slabost i oblačim novu prirodu u kojoj je snaga. Odbacujem staru prirodu sa svim prevarnim požudama i oblačim novu prirodu sa svom pravednošću i čistotom. Na svakom putu stojim u pobedi vaznesenja i proslavljanja Sina Božijega, gde su sva poglavarstva i sile pokorne NJemu i potvrđujem svoje mesto u Hristovoj pobedi nad svim neprijateljima moje duše.

Blagosloveni Duše Sveti, molim da me Тi ispunjavaš. Uđi u moj život, sruši svakog idola i isteraj svakog neprijatelja. Zahvalan-a sam, Oče nebeski, za izražavanje Тvoje volje za moj svakodnevni život, kako mi pokazuješ u Тvojoj Reči. I zato, prihvatam svu volju Božiju za danas. Zahvalan sam da si me blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom na nebesima u Hristu Isusu.

Zahvalan-a sam da si me rodio za živu nadu vaskrsenjem Isusa Hrista iz mrtvih. Zahvalan-a sam da se u ovom danu Тi brineš za mene, tako da mogu da budem ispunjen Duhom Božijim sa ljubavlju i radošću i samokontrolom u mom životu. Priznajem da je ovo Тvoja volja za mene i zato odbacujem i protivim se svakom pokušaju Sotone i njegovih demona da me odvrate od volje Božije. Podižem štit vere protiv svake optužbe i protiv svakog šaptanja koje Sotona donosi u moj um. U ime Gospoda Isusa Hrista, potpuno se predajem Тebi, Oče nebeski, kao živa žrtva.

Odlučujem da se ne prilagođavam ovom svetu. Odlučujem da se menjam obnovljenjem uma i molim da mi pokažeš Тvoju volju i vodiš me da hodam u svoj punini volje Božije danas. Zahvalan-a sam, nebeski Oče, da oružje našeg ratovanja nije telesno, nego božansko i silno za rušenje utvrđenja i obaranje prevara i svake uobraženosti koja se podiže protiv poznavanja Boga i osvajamo svaku misao za poslušnost Gospodu Isusu Hristu.  Zato, u mom ličnom životu danas obaram sotonska utvrđenja i razbijam planove sotonske koji su upravljeni protiv mene.

Obaram uporišta sotonska koja su protiv mog uma, i odlučujem da moje misli slede Тebe, blagosloveni Duše Sveti. Potvrđujem, Oče nebeski, da mi nisi dao duha straha, nego sile i ljubavi i zdravog razuma. Lomim i obaram uporište sotonsko, koje je danas upravljeno protiv mojih osećanja i svoja osećanja predajem Тebi. Obaram uporište sotonsko upravljeno protiv moje volje danas i svoju volju dajem Тebi i izabiram da činim ispravne odluke vere. Obaram uporište sotonsko upravljeno protiv mog tela danas, i dajem svoje telo Тebi, priznajući da sam Тvoj hram, i radujem se u Тvojoj milosti i Тvojoj dobroti.

Oče nebeski, molim da me obnoviš Тvojim životom. Pokaži mi načine kojim Sotona ometa, kuša, laže, vara i izvrće istinu u mom životu. Pomozi mi da budem osoba koja je Тebi ugodna. Pomozi mi da budem istrajan-a u molitvi. Pomozi mi da budem nepopustljiv-a u mislima, da sledim Тvoje misli i da Тebi dam pravo mesto u mom životu. Ponovo, sada pokrivam sebe krvlju Gospoda Isusa Hrista i molim da Тi, blagosloveni Duše Sveti, doneseš svo delo raspeća, svo delo vaskrsenja, svo delo proslavljenja i svo delo (Pedesetnice) Pentekosta u moj život danas.  

Prinosim moj život Тebi. Odbijam da budem obeshrabren-a. Тi si Bog svake nade. Тi si dokazao Svoju silu vaskrsenjem Isusa Hrista iz mrtvih; i ja potvrđujem na svakom putu Тvoju pobedu protiv sotonskih napada na moj život, i odbijam ove napade; i molim u ime Gospoda Isusa Hrista sa zahvalnošću.  Amin." Da li si poverovao u Isusa zbog onoga što si ovde pročitao? Ako imaš pitanje, precizno ga opiši ovde   Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli  i pošalji.  

 

 Božiji blagoslov!

Odgovara: pastor Nikola Mijatov