• Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
Kurs pred krštenje PDF Štampa El. pošta
Napisao Dobra Vest   

alt  Ovo je super, što si se i ti prijavio (prijavila) na biblijski kurs,
"Krštenje vodom", ili se jednostavno  želiš upoznati, šta kaže Sveto pismo o krštenju odraslih,

Posebno je blagosloveno jer se na tom putu zajednički molimo i učimo. Gospod Bog ima odgovor na sva pitanja i za svaki život, pa i za tvoj. 

Ovaj biblijski kurs "Krštenje vodom"  je pripremnjen tako, da ga možeš samostalno proučavati i kući u zajedništvu sa tvojim bližnjima, ili prijateljima. To je prava prilika da prepoznaš Božiji naum spasenja, i Boziji plan sa tvojim životom. Veoma nas raduje, što si spreman-a - i odlučan-a da ideš sa Isusom ruku za ruku još jedan korak dalje. Tvoje lično krštenje će biti veliki blagoslov za tvoj život .

Želimo ti Božiji blagoslov i  vođstvo u životu i tvjim odlukuma.
Mi smo oduševljeni što možemo da te podržimo na tvom putu sa Bogom .
U koliko budeš povodom ovog izlaganja o biblijskoj veronauki "krštenje vodom" imao-la - pitanja, slobodno nam se obrati, rado ćemo ti pomoći da ovaj Božiji naum razumeš Bozijom promišlju.

Isusovo Veliko poslanje glasi:

«Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih va ime Oca i Sina i Svetog Duha». Amin
(Sv. Evanđelje po Mateju 28:19)

Indifikacija sa Isusom Hristom

Krštenje je otvoren znak pred javnošću da ti pripadaš Isusu Hristu. Sa krštenjem ti pokazuješ da je Isus Hrist Gospodar tvog života, i da si Ga ti prihvatio-la - za ličnog Spasitelja i Gospoda.
Zato je krštenje po Svetom pismu važeće samo za osobe koje su se lično odlučile za Isusa i u njega veruju. Ovo i jeste jasan razlog zašto se bebe ne krštavaju.

Krštenje beba je naknadno uveden ljudski nalog (religiozni obred) u 4. veku od strane crkvenih otaca i cara Kostantina i do danas je ostao taj ne biblijski religiozni običaj, koji se ne slaže sa uredbom Gospoda Isusa Hrista i ranom apostolskom Crkvom. 

Sveto pismo govori da roditelji decu trebaju prineti Bogu na blagoslov od strane sveštenstva, i da ih odgajaju po hrišćanskim načelima vere, a kada deca postanu dovoljno odrasla, neka sama lično odluče da li će se krstiti, ili ne.
Pročitaj
(Sv. Pismo, Dela Apostolska 19. glava, stihovi 2-5 i Sv. Evanđelje  po Marku 7. glava, st. 6-8+13)

Koji preduslovi su potrebni za krštenje?

Savesnu sigurnost da smo nanovo rođeni daje nam Bog lično.
On nam daje sigurnost da smo Njegova deca
(Sv. Pismo, Rimljanima poslanica 8:16)

Obraćenje

Naše obraćenje je istovremeno i start u novi život, a takođe i kraj života u grehu. Biblija nam govori da je moć greha slomljena. Ovo ne znači da mi više nikada nećemo grešiti, već da ćemo se kloniti stvari koje znamo da nas uvode u greh. Jednostavno, greh nije više element našeg života. Kada grešimo osećamo se kao riba na suvom.

  1. Pre krštenja slušam Evanđelje i kroz slušanje ga poverujem
  2. Ta vera me dovodi do obraćenja i iskrenog pokajanja za sve svoje grehe
  3. Zatim se krštavam (Sv. Pismo, Dela Apostolska 2.glava, stihovi 37-41)

Zatim postavi sebi sledeća pitanja

  1. Živim li ja u miru sa povređenima oko sebe, što se meine tiče?
   (Sv. Pismo,
    Rimljanima Poslanica 12. glava, stih 18)
  2. Da li su moji familijarni odnosi postavljeni u red?
  3. Živim li ja u urednim odnosima sa suprotnim polom?
  4. Sveto pismo nam govori da seksualni odnosi pripadaju samo u braku
  5. Da li sam ja u bilo kojoj formi zavisnik: droga, alkohola, pušenje, računar, jelo itd?

Zaključno mogao bi čovek upitati:

da li imaju stvari u tvom životu, da pred Bogom još nisu dovedene u red?
Budi iskren sam/a - prema sebei. Ako si primetio da te je dotakla neka od pomenuti tačka, onda idi do svoga pastora (sveštenika) i traži da bi tu situaciju doveli u red pre krštenja. Budi uveren-a - Gospod će te zato silno blagosloviti.

Krštenje je javni znak - da si ti svoj stari život odstranio/la - iza sebe.

Šta to znači?

Ti si mrtav za grehe: Sveto pismo govori:

„Ili ne znate da svi koji se krstismo u Isusa Hrista, u smrt Njegovu krstismo se…? (Sv. Pismo Rimljani 6:3)

„Tako i vi, dakle, držite sebe da ste mrtvi grehu a živi Bogu u Hristu Isusu Gospodu našem.“
Znači, kroz krštenje smo mi sa Hristom sahranjeni i pokopani.“
(Sv. Pismo,
Rimljanima poslanica 6. glava, stih 11)

„A sad oprostivši se od greha, i postavši sluge Božje, imate plod svoj na posvećenje, a na kraju život večni.“  (Sv. Pismo, (Rimljanima poslanica 6. glava, stih 22)

Kako je moćno i blagosloveno ovo što tu čitamo - Isus je tebe oslobodio da u njemu živiš jedan novi život. On te je kroz svoju smrt na krstu otkupio od tvojih greha i savršeno platio tvoj dug, tako da vlast greha nad tobom više nema moć.

Pri tvom obraćenju sotona je izgubio svako legalno pravo nad tvojom dušom. Ti si od sada jedno adaptirano dete Božije. Sotona će pokušavati uvek da te navede na greh, to je ta stalna borba. Ali ti od sada možeš da znaš da ti više nemoraš da grešiš, već da si oslobođen-a - od vlasti greha, od sada bi trebao/la - izvršavati Božiju volju, da bi svoj život živeo-la - u slobodi.

Štata kaže Sveto pismo o značaju krštenja Vodom?

Sveto pismo govori: trebaju da se krste jedino oni koji svedoče svoju ličnu veru u Isusa Hrista i koji su kroz pokajanje postali članovi Božije porodice. Niko ne može da bude kršten ako nije poverovao u Isusa Hrista kao ličnog Spasitelja i Gospoda. (Sv. Evanđelje po Mateju 28: 19; Marko 16:15-16)

U Novom zavetu, pošto je pokajanje i obraćenje uslov da neko bude član Božije porodice, samo oni koji svesno ispovedaju svoju veru u Hrista, mogu da budu kršteni. (Sv.Evanđelje po Mateju 28:19).
Ako krstimo bilo kog drugog osim onih koji veruju i kaju se, mi se tada ne držimo Svetog Evanđelja.

Ako krstimo bilo koga drugog osim verujućih, brišemo Gospodnju naredbu i granicu između Crkve i sveta. Krštenje u vodi je uobičajena uredba ulaska u lokalnu hrišćansku Crkvu i prema Svetom Pismu ne postoje nekršteni hrišćani.

Pre krštenja u lokalnoj hrišćanskoj Crkvi obavlja se razgovor s novim vernicima.
Starešine (Episkopi), pastori (sveštenici), moraju dobro da upoznaju osobu koja planira da se krsti zato što će krštenjem postati član crkvene zajednice. Zato je poželjno, ali ne i obavezno da, pre krštenja po mogućnosti novi vernici provedu jedno vreme u crkvi. Jer tako članovi crkve mogu da vide znake pokajanja i novog života kod novih vernika.

Posle tog perioda upoznavanja, starešine upućuju nove vernike u pravo značenje krštenja - kao, primer ovim kursom. Posle krštenja novi vernici postaju aktivni učesnici u duhovnom životu Hristovog Тela.

U Svetom pismu,  Delia apostolska 2. glava, piše da su prvi hrišćani posle iskrenog pokajanja, zbog počinjenih greha i krštenja ostali u apostolskom učenju, u zajednici, u večeri Gospodnjoj i u molitvama (Sveto Pismo, Dela Ap. 2:41-42. Krštenje je biblijski tek posle obraćenja, takvo krštenje je jednom zauvek . (Sveto pismo, Efescima 4. glava, stih 5)

Krštenje u vodi znači javno ispovedanje ličnog obraćenja Gospodu. Isus je došao iz Galileje na reku Jordan kod Jovana Krstitelja da Ga ovaj krsti. Prema tome, svaki pravi hrišćanin pristaje da bude kršten u vodi. Тo je znak poslušnosti Bogu!
Vidi
  (Sveto pismo, Sv. Evanđelje po Mateju 28:19-20 i Dela Ap. 2:38; 22:16)

Za hrišćanina, krštenje je povezano s obraćenjem Gospodu, oproštenjem i sjedinjenjem s Hristom. Krštenje je vidljivi simbol našeg jedinstva s Hristom: (Sveto pismo, Rimljanima 6:3-10)

Kada poverujemo, tada se i opravdavamo našom verom i sjedinjujemo s Hristom. A kada smo sjedinjeni s Hristom, to znači da ono što se dogodilo NJemu - dogodilo se i nama. On je umro, i mi smo umrli; On je sahranjen, i mi smo; On je vaskrsnuo, i mi smo.

Krstionica je najlepše kada je tekuća reka, ali i svaka voda koja ima dovoljno dubine da čovek u nju uroni, primer: jezero, bara, bazen, jednostavno krštenje je sinbol, to je simbol groba.

Sveto pismo o značenju reči "baptizo" podroniti

Postoje dva tradicionalna tumačenja značenja grčke reči "baptizo":
(1)
podroniti (pogružiti) i (2) poškropiti (izliti).

Međutim, ako pogledamo neki pouzdan rečnik ili leksikon grčkog jezika uvidećemo
da van svake sumnje značenje grčke reči "baptizo" jeste samo "podroniti".

Nešto "podroniti" se može na dva načina. Možete nešto spustiti u vodu a onda izvući iz vode, ili možete vodu izliti na to od gore. Ali stvar nije podronjena dok ona nije potpuno prekrivena vodom, znači govorimo o "biti podronjen pod vodu", tj. "biti ispod vode", "pokriven vodom".
Sa ovom reči "baptizo" tj. "podronjen",
postoje samo dve propozicije u Novom zavetu i obe znače "u". Prava je opis elementa u kome se krsti, i to je voda. Dakle, "kršteni u vodi". Dok druga opisuje rezultat tog čina (npr. u pokajanje, u Hrista, u jedno Telo).

Argumenti: podroniti ili škropiti?

Oni koji tvrde da "baptizo" znači poškropiti, navode sledeće argumente:

Reč "baptizo" ima sekundarno značenje vezano za krštenje, a to je: dovesti pod uticaj.
To značenje upućuje da je izlivanje ili
škropljenje bolja slika krštenja nego podronjenje.
Ako krštenje prikazuje
dolazak Duha Svetoga na osobu, tada je škropljenje vodom po glavi odgovarajuća slika.

Podronjenje u vodu nemoguće je ako se uzmu u obzir (Sveto Pismo, Dela apostolska 2. glava,
stih 41),
gde piše da je 3000
duša kršteno u jednom danu.
(Sveto pismu Delia apostolska, 8. glava, stih 38), izgleda da je bilo
premalo vode u pustinji.
U Dela 10:47 i Dela 16:33 stiče se utisak da je
u kući bilo nedovoljno vode da bi se podronilo.

Razlozi da "baptizo"
znači podronjenje:

a) Podronjenjeje osnovno značenje grčke reči "baptizo".

b) Normalno razumevanje reči "u" i "iz vode" upućuje na to da se činilo podronjenje.
(Sveto pismo Dela apostolska 8:39)
i Sv. Evanđelje po Jovanun. 3:23).

c) Krštenje kojim su prozeliti prelazili u judaizam bilo je potpuno podronjenje.

d) Podronjenje najbolje oslikava značenje krštenja, koje je sahrana starog života
i vaskrsenje u novi život. (Sveto pismo Rimljanima poslanica, 6. glava, stihovi 1-4)

e) U ranoj Crkvi svuda je primenjivano podronjenje.

f) Na Dan Pedesetnice 3000 ljudi je moglo sa lakoćom biti kršteno u različitim banjama i stajaćim vodama oko Jerusalima. No, prilikom arheoloških iskopavanja u Jerusalimu, oko južnih hramskih vrata otkriveno je mnoštvo bazena u kojima se narod umivao (čistio) pre ulaska u hram (vidi Mikve, ritualno kupatilo). Ova kupališta, mikvaot na hebrejskom, nesumnjivo su mesto gde je moglo biti kršteno 3000 obraćenika na Dan Pedesetnice. (Sveto pismo Dela apostolska 2:41)

g) U grčkom jeziku postoje i druge reči za poškropljenje, ali se te reči nigde ne koriste kad je u pitanju krštenje.

Sagledavajući ove izjave, očigledno je da grčka reč "baptizo" ima značenje
"podronjenje". Za ovakvo uverenje postoji čvrsto utemeljenje u Novom zavetu.

U krstionici, onaj koji se krsti, simbolično svedoči da je umro svetu i grehu i kad izlazi iz krstionice, svedoči da je novi čovek koji je vaskrsao sa Hristom.

Prouči u Sveto pismu ove navode: (
Sv.
Evanđelje po Jovan 3:23; Dela ap. 8:35-39; Sv. Evanđlje po Mateju 3:6; 3:13,16; 28:19; 
Sv. Evanđelje po Luki 3:21;  Sv. Evanđelje po Jovanu 1:26; Dela apostolska. 9:17-18; 10:47.

Duh Sveti se ne dobija krštenjem u vodi. Oni koji su čuli Sv. Evanđelje, i priznali pred Bogom i braćom svoje grehe, zatim se iskreno svim srcem pokajali, ti su već primili Svetog Duha, koji ih dovodi do krštenja Vodom verom u Hrista bili su kršteni u vodi.

(Sveto pismo, Dela spostolska 16. glava, stihovi 14-15,32-34; 18:8)

BIBLIJSKE STUDIJE U VEZI SA KRŠTENJEM VODOM

Dragi učesnici krštenja, u vašem i našem je interesu da zajednički proučimo sledeće biblijske navode o krštenju vodom.

Gospod Isus Hrist je u Bibliji zapovedio krštenje vodom za sve narode i sve generacije.
Sveto pismo, Sv. Evanđelje po
Matej 28:19

Pažljivo prouči:

U čiju se smrt krstimo? (Sveto pismo Rimljanima poslanica 6. glava, stih 3)
„Ili ne znate da svi koji se krstismo u Isusa Hrista, u smrt Njegovu krstismo se…?

U čemu smo mrtvi nakon krštenja - odgovor (Sveto pismo Rimljanima poslanica 6. glava, stih 11)
„Tako i vi, dakle, držite sebe da ste mrtvi grehu a živi Bogu u Hristu Isusu Gospodu našem.“
Znači, kroz krštenje smo mi sa Hristom sahranjeni i pokopani.“

Postali smo sluge Božije - Kako? (Sveto pismo, Rimljanima poslanica 6. glava, stih 22)
„A sad oprostivši se od greha, i postavši sluge Božje, imate plod svoj na posvećenje, a kraj život večni.“

Ko može da bude kršten?
(Sveto pismo, Sv.
Evanđelje po Mateju 28: 19 i Sv. Evanđelje po Marku 16:15-16)

Niko ne može da bude kršten ako nije poverovao u Isusa Hrista kao ličnog Spasitelja i Gospoda.
Vidi u
(Sv
Evanđelje po Mateju 28. glava, stih 9 i Sv. Evanđelje po Marku, 16. glava, stihovi 5-18)

Pročitaj u Svetom pismu Dela apostolska celu 2 glavu - u Delima ap. 2, posebni stihovi 41-42

piše da su prvi hrišćani posle iskrenog pokajanja i zbog počinjenih greha i krštenja ostali u apostolskom učenju, u zajednici, u večeri Gospodnjoj i u molitvama.

Ispravnost krštenja:

Krštenje je biblijski tek posle obraćenja, takvo krštenje je jednom zauvek.
(Sveto pismo
Efescima poslanica, 4glava, stih 5)

Šta znači krštenje? (Sv. Evanđelje po Mateju 28:19-20 i Marku 16:15-18 i Dela ap. 2:38; 22:16)

Krštenje u vodi znači javno ispovedanje ličnog obraćenja Gospodu.

Krštenje je vidljivi simbol našeg jedinstva s Isusom Hristom.
(Sveto pismo
Rimljanima  poslanica 6. glava stihovi 3-10)

U krstionici, onaj koji se krsti, simbolično svedoči da je umro svetu i grehu i kad izlazi iz krstionice, svedoči da je novi čovek koji je vaskrsao sa Hristom.
Prouči iz Svetog pisma ove navode:
Evanđelje po Jovanu 3:23; Dela ap. 8:35-39; Matej 3:6; 3:13,16; 28:19; Luka 3:21; Jovan 1:26; Dela 9:17-18; 10:47.

Pitanja

  1. Šta znači krštenje? Pročitaj u (Svetom pismu, Poslanica Rimljanima celu 6 glavu)
  2. Zašto se mi trebamo krstiti?
  3. Da li će neko moći da uđe u nebo, a da se nije krstio? Zašto?
  4. Zašto je krštenje beba ne biblijski?
  5. Zašto mi moramo svesne grehe odstraniti iz našeg života pre krštenja? Vidi u (Svetom pismu, Efescima poslanica, 4glava, stih 22)

Lično

Da li te je lično podstaklo neko od gore navedenih pitanja?
Da li postoje stvari u tvom životu, koje ti još nisi očistio/la ?
Ili - postoje li svesni gresi u tvom životu, koje ti još uvek u sebi nosiš i trpiš?

Ako da, onda sredi tvoj život pre krštenja sa Bogom Potraži sebi neku poverljivu osobu, nekog voditelja male gupe, skim ćeš moći tačku po tačku da razgovaraš.
Mi smo rado spremni da ti pomognemo tj. sa tobom da o tome razgovaramo.

Da li si ti odlučio/la - da se krstiš? Onda se prijavi kod tvoga pastira ili kod nekog od voditelja u Crkvi. Mi se svim srcem radujemo što ćemo uskoro tvoje krštenje proslaviti sa tobom zajedno.

Moje svedočanstvo o krštenju: Krštenje je moje svedočanstvo

 

KRŠTENJE SVETIM DUHOM 

Jovan Krstitelj vrlo često govori o krštenju Svetim Duhom.

„Ja vas krstim vodom; ali ide za mnom jači od mene, kome ja nisam dostojan odrešiti remen na obući Njegovoj; On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.“ (Sveto Evanđelje po Luki 3:15:16)

Pre nego što je Isus svoje učenike poslao u svet, naredio im je da čekaju u Jerusalemu, dok ne budu ispunjeni Svetim Duhom.„I gle, ja ću poslati obećanje Oca svog na vas; a vi sedite u gradu jerusalimskom dok se ne obučete u silu s visine.“ (Sveto Evanđelje po Luki 24:49 i Dela Apostolska 1:8)

Jel su učenici znali da zavise od te snage, zato su izdržali u molitvi do Pedesetnice (Duhovi) Dan:
"Svete Trojice" (Pentekosta) i tada su doživeli ispunjenje i opremljenost u sili Svetoga Duha.

Sveto pismo,
Dela Apostolska 2:1-3

Ovo isto obećanje važi i za tebe! Ti takođe trebaš da budeš ispunjen snagom Svetoga Duha.
Ovo ispunjenje će tebe osposobiti da budeš jedno svedočanstvo Božije i NJEMU da služiš. Amin.

Dejstvo Svetoga Duha

On nas čuva od greha Sveto Evanđelje po Jovanu 16:9

On proslavlja Isusa Hrista  Sveto Evanđelje po Jovanu 16:14

On daje veru Efescima Sveto pismo Poslanica  Efescima 2:8

On ti daruje novo rođenje Sveto Evanđelje po Marku 1:8

Donosi pobedu nad grehom Sveto pismo Rimljanima poslanica 8:2-4

On oblikuje karakter hrišćanina Sveto pismo Galaćanima Poslanica 5:22

On pomaže kada si slab Sveto pismoRimljanima poslanica 8:2-4

On nas teši i moli se za nas Sveto pismoDela Apostolska 9:31

On uzrokuje znake i čudesa Sveto pismo Dela Apostolska 2:43

Radujem me što si se odlučio-la za Život, i to Život Večni! Ako je to tako, javi mi da se zajedno radujemo! A, ako imaš pitanja slobodno mi se obrati. E-Mail:  Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

Pastor, Nikola Mijatov -Meister